Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE – 224 903,33 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 224 903,33 ZŁ

 

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i skierowany jest do :

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na odstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Przewidziano, że z programu będzie korzystało 30 osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej:

 • wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
 • pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu
 • pomoc w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
 • towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.
 • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań.
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną (nie wyręcza jej), lecz wspiera ją w funkcjonowaniu.
 • Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
 • Pod opieką asystenta pozostaje tylko 1 uczestnik programu w danym czasie (opieka 1 na 1)