Certyfikat dla psa asystującego

Informacje dotyczące  korzystania z pomocy psa przewodnika

W związku z obecnymi przepisami osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do: obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Powyższe uprawnienia przysługują również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401) zawarto, że opłaty od posiadania psów nie pobiera się od osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – z tytułu posiadania psa asystującego.

Wszystkie powyższe uprawnienia nie zwalniają osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego (przewodnika).

Ponadto warunkiem korzystania z uprawnień jest wyposażenie psa asystującego (przewodnika) w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów psa asystującego:

1. „GUT FARMER” S. Gut
ul. Jastrzębia 11
55-120  Osolin
tel. (71) 3106446
email: kontakt@vetoborniki.pl

2. Fundacja „DOG’IQ”
ul. Dworska 11E
40-584 Katowice
tel. (32) 2032225
email: kontakt@dogiq.info

3. Fundacja „VIS MAIOR”
ul. Cieszkowskiego 1/3 m. 75
01-636 Warszawa
tel. (22) 4121099
email: biuro@fundacjavismaior.com

4. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
ul. Żwirki 9a
60-409 Poznań
tel. (61) 8435442
email: biuro@fundacja.labrador.pl

5. Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel. (22)6355284
email: rehab.zg@pzn.org.pl

6. Dog & Roll
ul. Grunwaldzka 2
80-244 Gdańsk
tel. 604 80 90 68
email: dogandroll@wp.pl

7. Fundacja „Pomocna Łapa”
ul. Gwizdały 234
07-130 Łochów
tel. 516 08 60 84
email: fundacja@pomocnalapa.pl

8. Fundacja „Razem w świecie”
ul. Kościuszki 28
33-300 Nowy Sącz
tel. 698 74 04 00
email: poczta@razemwswiecie.pl

9. Fundacja „Iskra”
ul. Anny Libery 7
30-821 Kraków
tel. 600 32 46 71
email: kamila.zurek@abkk.pl

10. Stowarzyszenie „WOGA NOSEWORK”
ul. Arkuszowa 167 G
01-934 Warszawa
tel. 798 23 02 10
email: woganosework@gmail.com

11. Fundacja Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
ul. Żabińskiego 16/26
02-793 Warszawa
tel. 512 26 93 24
email: tpswpresents@gmail.com