Dotacje – zabytki

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach są przyznawane w Płocku od 2006 roku. Obecnie zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr 389/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

____

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kto możne ubiegać się o dotacje?

Właściciel zabytku, który jest położony/przechowywany na terenie Miasta Płocka i jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Kiedy można wystąpić o dotacje?

Wnioski składa się w terminie od 1 do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja i wykonany remont.

Dotacja możne być udzielona na sfinansowanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich, restauratorskich, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku następującym po roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

Prace remontowe muszą być wykonane w roku przyznania dotacji.

Ile można uzyskać?

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie prac lub robót, które zostaną wykonane w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub robót budowlanych, albo gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie tych prac lub robót.

Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Płocka.

Na co można przeznaczyć dotacje?

Dotacja może być udzielona na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa powyżej;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

Czy dotacja może zostać przyznana w kwocie niższej niż wnioskowano?

Tak. Dotacja jest przyznawana uchwałą Rady Miasta Płocka, w której określona zostanie wysokość przyznanej dotacji oraz jej zakres. Kwota przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowano, podobnie jak i jej zakres, który może być mniejszy niż wnioskowano.

W jaki sposób dotacja jest rozliczana?

Aby rozliczyć dotację Beneficjent składa sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik do umowy dotacji. Do sprawozdania Beneficjent będzie zobowiązany załączyć m.in. umowę z wykonawcą, protokół wykonania prac i robót budowlanych, faktury za wykonane prace wraz z potwierdzeniem ich zapłaty.

Kiedy otrzymuje się dotację?

Dotacja udzielana jest na podstawie podpisanej z Beneficjentem umowy dotacji. Wypłata dotacji następuje w terminie do 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania złożonego przez Beneficjenta.

Jakie są konsekwencje niewykonania prac w terminie?

W przypadku niewykonania wszystkich prac Beneficjent otrzymuje dotację w pomniejszonej wysokości, zgodnie z postanowieniami umowy dotacji.

Jak wygląda druk wniosku o udzielenie dotacji?

Druk wniosku dostępny jest w: wersji pdf / wersji edytowalna

W jaki sposób należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji?

Procedura składania wniosku dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka https://nowybip.plock.eu/sprawa/nraTzr2A

___

Informacje dodatkowe:

Zestawienie wartości dotacji udzielonych w latach 2006 – 2021

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu miasta na ochronę zabytków w latach 2006-2021

___

W latach 2006 – 2022 dofinansowano prace i roboty budowlane przy 105 zabytkach. Przy 40% wkładzie finansowym miasta uruchomiony został prywatny kapitał w wysokości ok. 25,5 mln zł. Poniesione wydatki finansowe w efekcie przełożyły się na poprawę stanu zachowania cennych zabytków, zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.

Przykładowe realizacje: