Historia sporządzania uchwały krajobrazowej

W dniu 11 września 2015 roku weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, na mocy której Radzie Miasta przyznane zostały kompetencje do ustalenia w formie samodzielnego aktu prawa miejscowego zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad przygotowaniem tzw. uchwały krajobrazowej dla Płocka rozpoczęto od podjęcia przez Radę Miasta Płocka w dniu 27 października 2015 roku Uchwały Nr 222/XII/2015.