Obiekty małej architektury

Zasady ogólne

 

Zgodnie z art. 3 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane obiekty małej architektury to niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Obiektów małej architektury, które istniały przed wejściem w życie Uchwały Nr 381/XXII/2020, tj. przed 6 października 2020 r. nie trzeba dostosowywać do wprowadzonych w tej uchwale zakazów, zasad i warunków. Wszystkie jednak nowe realizacje muszą być zgodne z jej zapisami.

Przy doborze niektórych elementów małej architektury pomocnym może być „Płocki Katalog Mebli Miejskich”, który jest dostępny na stronie http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=8365.

1) Nakazuje się:

a) sytuowanie obiektów małej architektury w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i rowerowego poprzez zachowanie minimalnych szerokości chodnika oraz drogi rowerowej określonych w przepisach odrębnych;

b) sytuowanie obiektów małej architektury w sposób umożliwiający zatrzymanie przy nich wózka inwalidzkiego oraz wózka dziecięcego, z zachowaniem minimalnych szerokości chodnika oraz drogi rowerowej określonych w przepisach odrębnych;

c) zachowanie jednakowych materiałów wykonania i kolorystyki oraz spójnej stylowo formy poszczególnych elementów małej architektury dla zagospodarowania terenu w szczególności w obrębie nieruchomości, placu, ulicy lub innej przestrzeni dostępnej publicznie postrzeganej jako czytelnie wyodrębniona całość;

d) zachowanie naturalnych kolorów materiałów, z dopuszczeniem zastosowania do drewna lazur ochronnych, niekryjących, zachowujących widoczny rysunek słojów;

e) zastosowanie dla widocznych, malowanych części metalowych, powtarzalnych elementów małej architektury kolorów achromatycznych; zapis nie dotyczy obiektów służących codziennej rekreacji, stanowiących wyposażenie placów zabaw i siłowni.

2) Zakazuje się sytuowania obiektów przedstawiających postacie fikcyjne, zwierzęta, ludzi lub imitujących przedmioty codziennego użytku oraz artykuły spożywcze, w szczególności modeli: lodów, gofrów, pojemników z napojami, pojazdów, z wyłączeniem rzeźby artystycznej i pomników oraz z zastrzeżeniem pkt 3.

3) Dopuszcza się:

a) rozwiązania indywidualne dla elementów małej architektury, niestanowiących wyposażenia powtarzalnego, jak obiekty kultu religijnego, elementy architektury ogrodowej, instalacje artystyczne oraz dla elementów małej architektury zlokalizowanych na terenach służących codziennej rekreacji, w szczególności na: placach zabaw, siłowniach, skwerach, parkach, placach miejskich i ciągach pieszych, których nie dotyczą zapisy zawarte w pkt 1 lit. c – e oraz w pkt 2;

b) stylizowanie form, na obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej oraz na obszarach w jego bezpośrednim sąsiedztwie lub na których sytuowany jest obiekt podlegający ochronie konserwatorskiej.

 

Zasady szczegółowe – Obszar 1

Dla obiektów małej architektury usytuowanych na Obszarze 1 stanowiących elementy wyposażenia powtarzalnego nakazuje się zastosowanie następujących materiałów trwałych:

  1. kamień naturalny,
  2. beton polimerowy gładki lub beton z kruszywem kamiennym płukanym o frakcji 2-5 mm,
  3. drewno o twardości minimalnej 50 MPa i zwartym usłojeniu,
  4. szkło klejone lub hartowane,
  5. dla widocznych części metalowych stal nierdzewna, malowana proszkowo farbami drobnostrukturalnymi o nawierzchni matowej, stal kortenowska, blacha tytanowa, żeliwo malowane, aluminium anodowane lub malowane.

 

Zasady szczegółowe – Obszar 2 i 3

Dla obiektów małej architektury usytuowanych na Obszarze 2 i Obszarze 3 stanowiących elementy wyposażenia powtarzalnego nakazuje się zastosowanie następujących materiałów trwałych:

  1. kamień naturalny,
  2. beton polimerowy gładki lub beton z kruszywem kamiennym płukanym o frakcji 2-5 mm,
  3. drewno o twardości minimalnej 40 MPa i zwartym usłojeniu,
  4. szkło klejone lub hartowane,
  5. dla widocznych części metalowych stal nierdzewna, malowana proszkowo farbami drobnostrukturalnymi o nawierzchni matowej, stal kortenowska, żeliwo malowane, aluminium anodowane lub malowane.