Ogrodzenia – obszar 1

1) Dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń w linii pierzei ulic oraz w historycznych granicach działek.

2) Ustala się maksymalną wysokość ogrodzenia:

a) do 1,2 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 35% oraz do 1,8 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 50%, z uwzględnieniem lit. b – g;

b) dla obiektów nauki, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej do 1,5 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 50% oraz do 2,2 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 65%;

c) dla ogródków jordanowskich, zieleńców, parków do 1,5 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 50% oraz do 1,8 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 65%;

d) dla ogródków przyblokowych do 0,9 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 65%;

e) dla przyblokowych placów zabaw dla dzieci do 1,2 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 65%;

f) dla cmentarzy do 1,8 m przy stopniu ażurowości mniejszym niż 35% oraz do 2,2 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 35%;

g) nie ustala się maksymalnej wysokości ogrodzeń zabytkowych.

 

3) Dopuszcza się lokalizację ogrodzeń pełnych, murowanych w przypadku zachowania bądź odtworzenia istniejących ogrodzeń zabytkowych oraz jako uzupełnienie przerw w zabudowie tworzącej pierzeję ulic.

4) Od strony przestrzeni dostępnych publicznie nakazuje się zastosowanie ogrodzeń o wysokich standardach jakościowych przez co rozumie się ogrodzenia:

a) wykonane z zastosowaniem materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia i zniszczenia powstałe na skutek działania czynników mechanicznych i atmosferycznych;

b) o konstrukcji odpornej na uszkodzenia i zniszczenia powstałe na skutek działania czynników mechanicznych i atmosferycznych;

c) powstałe bez zastosowania: prętów zbrojeniowych żebrowanych; elementów drewnianych o grubości mniejszej niż 3 cm, za wyjątkiem ogrodzeń ogródków przyblokowych; siatek drucianych, plecionych lub zgrzewanych, za wyjątkiem ogrodzeń obiektów sportowych oraz ogrodzeń tymczasowych.