Ogrodzenia – obszar 2

1) Ustala się maksymalną wysokość ogrodzenia:

a) do 1,5 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 50% oraz do 1,8 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 65%, z zastrzeżeniem lit. b – i;

b) dla obiektów nauki, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej do 1,5 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 50% oraz do 2,2 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 65%;

c) dla ogródków jordanowskich, zieleńców, parków do 1,5 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 50% oraz do 1,8 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 65%;

d) dla ogródków przyblokowych do 0,9 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 65%;

e) dla przyblokowych placów zabaw dla dzieci do 1,2 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 65%;

f) dla ogródków, do których prawo własności lub użytkowania mają właściciele lokali mieszczących się na parterze budynków wielorodzinnych, do 1,8 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 65%;

g) dla cmentarzy do 1,8 m przy stopniu ażurowości mniejszym niż 35% oraz do 2,2 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 35%;

h) dla obiektów biurowych, wystawienniczo-handlowych, bazarów i targowisk do 1,5 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 50% oraz do 2,2 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 65%;

i) dla obiektów sportowych do 2,2 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 65% oraz do 3,0 m przy stopniu ażurowości równym lub większym niż 75%.

2) Od strony przestrzeni dostępnych publicznie nakazuje się zastosowanie ogrodzeń:

a) wykonanych z zastosowaniem materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia i zniszczenia powstałe na skutek działania czynników mechanicznych i atmosferycznych;

b) o konstrukcji odpornej na uszkodzenia i zniszczenia powstałe na skutek działania czynników mechanicznych i atmosferycznych.