Ogrodzenia – zasady ogólne

Ogrodzenia to wszelkie elementy umieszczone w terenie w celu wygrodzenia określonej przestrzeni, uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się ludzi i zwierząt wolno żyjących w szczególności: przęsła ogrodzeniowe wraz ze słupkami i podmurówką, bramy, furtki lub mury.

Ogrodzeń, które istniały przed wejściem w życie Uchwały Nr 381/XXII/2020, tj. przed 6 października 2020 r. nie trzeba dostosowywać do wprowadzonych w tej uchwale zakazów, zasad i warunków. Wszystkie jednak nowe realizacje muszą być zgodne z jej zapisami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje kar pieniężnych za ogrodzenia wzniesione niezgodnie z przepisami tzw. uchwały krajobrazowej. Władnym w zakresie egzekucji przepisów pozostaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Nakazuje się:

1) Sytuowanie ogrodzeń wyłącznie w liniach rozgraniczających tereny lub w granicach działek ewidencyjnych i budowlanych, z wyłączeniem:

  • ogrodzeń tymczasowych;
  • ogrodzeń ogródków przyblokowych;
  • ogrodzeń ogródków, do których prawo własności lub użytkowania mają właściciele lokali mieszkalnych mieszczących się na parterze budynków wielorodzinnych;
  • ogrodzeń rodzinnych ogródków działowych;
  • ogrodzeń placów zabaw dla dzieci;
  • obiektów sportowych;
  • sytuacji, w których wymagane bądź wskazane jest wycofanie ogrodzenia w głąb terenu z uwagi na konieczności ominięcia drzew i innych przeszkód naturalnych lub urządzeń infrastruktury technicznej oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej widoczności, w celu prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania komunikacji pieszej i kołowej;
  • w miejscach sytuowania wjazdów i wejść na posesję.

2) Zastosowanie ogrodzeń w naturalnej kolorystyce materiałów, z których zostały skonstruowane, w szczególności takich jak cegła, kamień, klinkier, drewno, przy czym dopuszcza się:

  • zastosowanie do drewna lazur ochronnych, niekryjących, zachowujących widoczny rysunek słojów;
  • zastosowanie tynków w jasnych kolorach, z zachowaniem monochromatyczności barwy;
  • dla elementów metalowych malowanie w odcieniach achromatycznych.

3) W przypadku ogrodzeń tymczasowych (pozbawionych fundamentów) stanowiących wygrodzenie placu budowy nakazuje się utrzymanie jednakowego materiału wykonania i kolorystyki.

Zakazuje się:

1) Lokalizacji ogrodzeń pełnych i o stopniu ażurowości (wyrażony w procentach stosunek powierzchni prześwitów do powierzchni całkowitej płaszczyzny ogrodzenia) mniejszym niż 35% od strony przestrzeni dostępnej publicznie, za wyjątkiem:

  • terenów cmentarzy;
  • ogrodzeń zabytkowych (ogrodzenia funkcjonujące pierwotnie wokół obiektów zabytkowych), w tym również powstałych w wyniku rekonstrukcji;
  • ogrodzeń stanowiących uzupełnienie przerw w zabudowie tworzącej pierzeję ulic;
  • murowanych fragmentów ogrodzeń w zabudowie jednorodzinnej o łącznym przebiegu stanowiącym 30% długości odcinka ogrodzenia.

2) Sytuowania ogrodzeń:

  • zabudowy wielorodzinnej, przy czym zakaz nie dotyczy: obiektów zabytkowych, jeżeli wynika to z wytycznych konserwatorskich; obiektów zlokalizowanych na Obszarze 1; ogródków przyblokowych; ogródków, do których prawo własności lub użytkowania mają właściciele lokali mieszkalnych mieszczących się na parterze budynków wielorodzinnych; przyblokowych placów zabaw dla dzieci i obiektów sportowych;
  • na otwartych terenach zieleni, w szczególności na terenach lasów, dolin rzecznych oraz obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, chronionych na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem parków;
  • z obciążeniem lub elementami stabilizującymi konstrukcję ustawionymi na poziomie terenu, z wyłączeniem ogrodzeń tymczasowych;
  • ciągów komunikacji pieszej, które stanowią powiązania pomiędzy przestrzeniami dostępnymi publicznie, w tym wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

3) Od strony przestrzeni dostępnych publicznie lokalizacji ogrodzeń wykonanych z następujących materiałów:

  • prefabrykowanych paneli betonowych i żelbetowych;
  • blach fałdowych, w tym falistych i trapezowych;
  • płyt z tworzyw sztucznych, w tym poliwęglanu;
  • posiadających elementy odblaskowe.