POWÓDŹ

 

PAMIĘTAJ!

W sytuacji zagrożenia powodzią:

 

 

 • Przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku.
 • Jeśli możesz – odeślij dzieci i starsze osoby w bezpieczne miejsce.
 • Ustal sposoby kontaktowania się z rodziną w razie utraty z nią łączności.
 • Naucz najbliższych członków rodziny wyłączania dopływu energii elektrycznej, gazu i wody.
 • Posiadaj w domu niezbędną ilość nie psującej się żywności.
 • Zgromadź znaczną ilość czystej wody (w czasie powodzi mogą nie funkcjonować wodociągi, a woda w studniach może być skażona).
 • Włącz radio (na baterie) i nastaw je na częstotliwość programu lokalnego.
 • Przygotuj zastępcze źródła światła.
 • Przygotuj odpowiednią odzież i buty.
 • Jeśli masz sprzęt pływający – utrzymuj go w sprawności i używaj tylko w przypadku zagrożenia życia.
 • Rozpoznaj drogi ewakuacyjne i zapoznaj z nimi swoich najbliższych (sąsiadów).
 • Opróżnij szambo, zabezpiecz nawozy sztuczne i inne substancje mogące w czasie przyboru wód skazić środowisko.
 • Wyprowadź lub wywieź inwentarz żywy w bezpieczne miejsce.
 • Zapewnij inwentarzowi pasze na co najmniej 2 – 3 doby.
 • Podczas powodzi dostosuj się do poleceń prowadzących akcję ratunkową.
 • W razie ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież, dokumenty i produkty żywnościowe, odłącz dopływ energii elektrycznej, gazu, wody, zamknij mieszkanie.
 • Niezależnie od czynności, które powinieneś wykonać, zawczasu ubezpiecz swoje mienie.

PAMIĘTAJ ! JEŚLI MOŻESZ – WYKONAJ CZĘŚĆ CZYNNOŚCI JUŻ DZISIAJ – PÓŹNIEJ MOŻESZ NIE ZDĄŻYĆ!


UWAGA!

W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym:

1) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;

2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

3) prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w

tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków;

4) wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie;

5) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału;

6) lokalizowania cmentarzy w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Art. 176 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566).