Szyldy na budynkach (Obszar 1)

Na budynkach w poziomie parteru dopuszcza się sytuowanie następujących szyldów:

1) Szyld równoległy do lica elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie kasetonu reklamowego, znaków bez tła mocowanych przy pomocy śrub dystansowych, znaków przestrzennych lub neonu reklamowego, z zastrzeżeniem lit. b), c) i d);

b) na obiekcie zabytkowym dopuszcza się dodatkowo formę tablicy pełnej, stylizowanej, wykonanej z zastosowaniem technik artystycznych, w postaci malatury na podkładzie drewnianym lub w technice metaloplastyki; umieszczoną płasko na licu elewacji lub pochyloną maksymalnie do 30 stopni w dół, tak aby dolna krawędź szyldu znajdowała się bezpośrednio przy powierzchni sytuowania;

c) na obiekcie zabytkowym dopuszcza się dodatkowo formę muralu reklamowego jako monochromatycznych znaków bez tła, w szczególności w odcieniach barw zaczerpniętych z obiektu, na którym jest umieszczony lub barw achromatycznych;

d) z wyłączeniem formy kasetonu reklamowego na obiekcie zabytkowym;

e) dopuszcza się maksymalną wysokość szyldu równą 75% wysokości pasa reklamowego, lecz nie więcej niż 0,9 m;

f) na jednym obiekcie, w obrębie pól szyldowych nakazuje się zachowanie jednakowego poziomu montażu i wysokości szyldów;

g) nakazuje się montaż szyldu w pionowej osi symetrii witryny, witryn (jeśli lokal posiada więcej niż jedną witrynę), elewacji (jeżeli lokal zajmuje cały parter) lub bramy.

2) Szyld prostopadły do lica elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie tablicy pełnej, znaków bez tła, znaków przestrzennych, kasetonu reklamowego lub neonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy jednej płaszczyzny szyldu równe 0,75 m2, maksymalną wysokość szyldu równą 0,75 m; maksymalny wysięg szyldu równy 1,2 m; minimalną odległość dolnej krawędzi szyldu od poziomu terenu równą 2,5 m;

c) należy zachować co najmniej 1,0 m odległości od najbliższego szyldu prostopadłego;

d) nakazuje się montaż szyldu na elewacji w sąsiedztwie wejścia do lokalu lub przejazdu bramowego w przypadku, gdy lokal nie posiada wejścia dostępnego od strony elewacji frontowej;

e) na obiekcie zabytkowym nakazuje się montaż szyldu na ramieniu mocującym w formie stylizowanej.

3) Szyld sytuowany w świetle witryny od strony zewnętrznej w przypadku braku pasa reklamowego, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków bez tła, znaków przestrzennych, kasetonu reklamowego lub neonu reklamowego, z zastrzeżeniem lit. b);

b) z wyłączeniem formy kasetonu reklamowego na obiekcie zabytkowym;

c) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 30% powierzchni światła okna;

d) szyld powinien całkowicie zawierać się w granicach ościeża otworu;

e) geometrię szyldu należy dopasować do podziałów stolarki/ślusarki, przy czym szyld należy lokalizować w nadświetlu lub górnej części witryny, oddzielonej szczebliną lub ślemieniem od części dolnej.

4) Szyld sytuowany w świetle witryny od strony wewnętrznej w przypadku braku pasa reklamowego, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków bez tła, znaków przestrzennych, kasetonu reklamowego lub neonu reklamowego, z zastrzeżeniem lit. b);

b) z wyłączeniem formy kasetonu reklamowego na obiekcie zabytkowym;

c) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 30% powierzchni światła okna;

d) szyld powinien całkowicie zawierać się w granicach ościeża otworu;

e) nakazuje się wycofanie szyldu o nie mniej niż 0,2 m w stosunku do powierzchni szklenia;

f) geometrię szyldu należy dopasować do podziałów stolarki/ślusarki.

5) Szyld wyklejany na elementach przeszklonych elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie monochromatycznych znaków bez tła;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 20% powierzchni pojedynczej witryny, okna lub drzwi;

c) w przypadku braku pasa reklamowego na elewacji budynku dopuszcza się wyklejenie do 80% powierzchni nadświetla lub górnej części witryny, oddzielonej szczebliną lub ślemieniem od części dolnej.

6) Szyld wizytówkowy na licu elewacji budynku, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie tablicy pełnej, o grubości do 30 mm włącznie, mocowanej przy pomocy śrub dystansowych;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu drobnego;

c) na jednym obiekcie nakazuje się zachowanie jednakowej formy, wymiarów, kolorystyki i materiału wykonania szyldów;

d) wielkość pojedynczego szyldu oraz układ zestawu szyldów na elewacji, należy dostosować do podziałów elewacji, a na obiekcie zabytkowym posiadającym detal architektoniczny w postaci boni do ich wysokości i szerokości;

e) nakazuje się montaż szyldu w pobliżu wejścia do budynku lub przejazdu bramowego.

 

W przypadku lokali usługowych funkcjonujących w budynku w obrębie II kondygnacji dopuszcza się sytuowanie na budynkach poza poziomem parteru:

1) Szyld wyklejany na elementach przeszklonych elewacji w obrębie II kondygnacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie monochromatycznych znaków bez tła;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 20% powierzchni pojedynczej witryny, okna lub drzwi.

2) Szyld wyklejany na powierzchni nadświetla lub górnej części okna lub drzwi, oddzielonej szczebliną lub ślemieniem od części dolnej w obrębie II kondygnacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie monochromatycznych znaków bez tła;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy 80% powierzchni nadświetla lub górnej części okna lub drzwi, oddzielonej szczebliną lub ślemieniem od części dolnej.

Na budynkach użyteczności publicznej oprócz szyldów wymienionych powyżej dodatkowo dopuszcza się sytuowanie poza poziomem parteru następujących rodzajów szyldów:

1) Szyld główny równoległy do lica elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków przestrzennych lub neonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalną wysokość szyldu równą:

  • 1/6 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 1,0 m dla elewacji o wysokości mniejszej niż 6,0 m;
  • 1/8 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 1,5 m dla elewacji o wysokości większej lub równej 6,0 m i mniejszej niż 15,0 m;
  • 1/10 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 2,0 m dla elewacji o wysokości większej lub równej 15,0 m;

c) dopuszcza się montaż szyldu poniżej lub powyżej górnej krawędzi elewacji w maksymalnej odległości równej 0,5 wysokości znaków;

d) wielkość, geometrię i lokalizację szyldu na elewacji należy dopasować do podziałów architektonicznych elewacji;

e) nakazuje się montaż szyldu na elewacji przyległej lub widocznej z przestrzeni dostępnej publicznie.

2) Szyld główny prostopadły do lica elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków przestrzennych lub neonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalny wysięg szyldu równy 1,2 m; minimalną odległość dolnej krawędzi szyldu od poziomu terenu równą 2,5 m;

c) wielkość, geometrię i lokalizację szyldu na elewacji należy dopasować do podziałów architektonicznych elewacji;

d) nakazuje się montaż szyldu poniżej górnej krawędzi elewacji;

e) nakazuje się montaż szyldu na elewacji przyległej lub widocznej z przestrzeni dostępnej publicznie.