Szyldy na budynkach (Obszar 2)

Na budynkach w poziomie parteru dopuszcza się sytuowanie następujących szyldów:

1) Szyld równoległy do lica elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie kasetonu reklamowego, znaków bez tła mocowanych przy pomocy śrub dystansowych, znaków przestrzennych lub neonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalną wysokość szyldu równą 75% wysokości pasa reklamowego, lecz nie więcej niż 0,9 m;

c) na jednym obiekcie, w obrębie pól szyldowych nakazuje się zachowanie jednakowego poziomu montażu i wysokości szyldów;

d) nakazuje się montaż szyldu w pionowej osi symetrii witryny, witryn (jeśli lokal posiada więcej niż jedną witrynę), elewacji (jeżeli lokal zajmuje cały parter) lub bramy.

2) Szyld prostopadły do lica elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie tablicy pełnej, znaków bez tła, znaków przestrzennych, kasetonu reklamowego lub neonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy jednej płaszczyzny szyldu równe 0,75 m2, maksymalną wysokość szyldu równą 0,75 m; maksymalny wysięg szyldu równy 1,2 m; minimalną odległość dolnej krawędzi szyldu od poziomu terenu równą 2,5 m;

c) należy zachować co najmniej 1,0 m odległości od najbliższego szyldu prostopadłego;

d) nakazuje się montaż szyldu na elewacji w sąsiedztwie wejścia do lokalu lub przejazdu bramowego w przypadku, gdy lokal nie posiada wejścia dostępnego od strony elewacji frontowej;

e) na obiekcie zabytkowym nakazuje się montaż szyldu na ramieniu mocującym w formie stylizowanej.

3) Szyld sytuowany w świetle witryny od strony zewnętrznej w przypadku braku pasa reklamowego, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków bez tła, znaków przestrzennych, kasetonu reklamowego lub neonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 30% powierzchni światła okna;

c) szyld powinien całkowicie zawierać się w granicach ościeża otworu;

d) geometrię szyldu należy dopasować do podziałów stolarki/ślusarki, przy czym szyld należy lokalizować w nadświetlu lub górnej części witryny, oddzielonej szczebliną lub ślemieniem od części dolnej.

4) Szyld sytuowany w świetle witryny od strony wewnętrznej w przypadku braku pasa reklamowego, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków bez tła, znaków przestrzennych, kasetonu reklamowego lub neonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 30% powierzchni światła okna;

c) szyld powinien całkowicie zawierać się w granicach ościeża otworu;

d) nakazuje się wycofanie szyldu o nie mniej niż 0,2 m w stosunku do powierzchni szklenia;

e) geometrię szyldu należy dopasować do podziałów stolarki/ślusarki.

5) Szyld wyklejany na elementach przeszklonych elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie monochromatycznych znaków bez tła;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 30% powierzchni pojedynczej witryny, okna lub drzwi;

c) w przypadku braku pasa reklamowego na elewacji budynku dopuszcza się wyklejenie do 80% powierzchni nadświetla lub górnej części witryny, oddzielonej szczebliną lub ślemieniem od części dolnej.

6) Szyld wizytówkowy na licu elewacji budynku, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie tablicy pełnej, o grubości do 30 mm włącznie;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu drobnego;

c) na jednym obiekcie nakazuje się zachowanie jednakowej formy, wymiarów, kolorystyki i materiału wykonania szyldów;

d) wielkość pojedynczego szyldu oraz układ zestawu szyldów na elewacji, należy dostosować do podziałów elewacji;

e) nakazuje się montaż szyldu w pobliżu wejścia do budynku lub przejazdu bramowego.

Na budynkach użyteczności publicznej oprócz szyldów wymienionych powyżej dodatkowo dopuszcza się sytuowanie poza poziomem parteru następujących rodzajów szyldów:

1) Szyld główny równoległy do lica elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków przestrzennych lub neonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalną wysokość szyldu równą:

  • 1/6 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 1,0 m dla elewacji o wysokości mniejszej niż 6,0 m;
  • 1/6 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 1,5 m dla elewacji o wysokości większej lub równej 6,0 m i mniejszej niż 12,0 m;
  • 1/8 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 2,5 m dla elewacji o wysokości większej lub równej 12,0 m i mniejszej niż 25,0 m;
  • 1/10 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 5,0 m dla elewacji o wysokości większej lub równej 25,0 m;

c) dopuszcza się montaż szyldu poniżej lub powyżej górnej krawędzi elewacji; w maksymalnej odległości równej 0,5 wysokości znaków;

d) wielkość, geometrię i lokalizację szyldu na elewacji należy dopasować do podziałów architektonicznych elewacji;

e) nakazuje się zachowanie wspólnego poziomu montażu szyldu w obrębie wszystkich elewacji budynku.

2) Szyld główny prostopadły do lica elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków przestrzennych podświetlonych lub neonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalny wysięg szyldu równy 1,5 m; minimalną odległość dolnej krawędzi szyldu od poziomu terenu równą 2,5 m;

c) wielkość, geometrię i lokalizację szyldu na elewacji należy dopasować do podziałów architektonicznych elewacji;

d) nakazuje się montaż szyldu poniżej górnej krawędzi elewacji.

3) Grupa szyldów równoległych do lica elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków bez tła mocowanych przy pomocy śrub dystansowych, znaków przestrzennych lub kasetonów reklamowych;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy pojedynczego szyldu wchodzącego w skład grupy równe formatowi średniemu;

c) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy dla grupy szyldów równe 10% powierzchni elewacji powyżej poziomu parteru;

d) nakazuje się montaż grupy szyldów w postaci zwartej kompozycji;

e) nakazuje się zachowanie jednakowej formy, wielkości, geometrii, materiału wykonania dla pojedynczych szyldów wchodzących w skład grupy;

f) w grupie szyldów możliwe jest sytuowanie jednego szyldu na każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w obrębie nieruchomości.