Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe na budynkach (Obszar 3)

Na budynkach w poziomie parteru dopuszcza się sytuowanie następujących tablic i urządzeń reklamowych nie będących szyldami:

1) Tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane w świetle witryny od strony zewnętrznej, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków bez tła, znaków przestrzennych, kasetonu reklamowego lub neonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 30% powierzchni światła okna;

c) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe powinno całkowicie zawierać się w granicach ościeża otworu;

d) geometrię tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego należy dopasować do podziałów stolarki/ślusarki, przy czym tablicę lub urządzenie należy lokalizować w nadświetlu lub górnej części witryny, oddzielonej poziomym elementem konstrukcyjnym od części dolnej;

2) Tablica reklamowa sytuowana w świetle witryny od strony wewnętrznej, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie tablicy pełnej;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 40% powierzchni światła okna;

c) tablica reklamowa powinna całkowicie zawierać się w granicach ościeża otworu;

d) nakazuje się wycofanie tablicy reklamowej o nie mniej niż 0,2 m w stosunku do powierzchni szklenia.

3) Wyklejenie na elementach przeszklonych elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków bez tła;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 30% powierzchni pojedynczej witryny, okna lub drzwi.

4) Gablota ekspozycyjna elewacyjna prezentująca ofertę gastronomiczną, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe formatowi małemu;

b) dopuszcza się sytuowanie większej ilości gablot o ujednoliconej formie zewnętrznej, symetrycznie względem danego wejścia.

5) Gablota ekspozycyjna elewacyjna na budynkach użyteczności publicznej, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy w formacie „euro size”;

b) dopuszcza się montaż gabloty bezpośrednio na budynku bądź w odległości nie większej niż 0,2 m od ściany tego budynku;

c) dopuszcza się lokalizację układu kilku gablot o ujednoliconej formie zewnętrznej.

Na budynkach poza poziomem parteru dopuszcza się sytuowanie następujących tablic i urządzeń reklamowych nie będących szyldami:

1) Urządzenie reklamowe główne, równoległe do lica elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków przestrzennych lub neonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalną wysokość urządzenia reklamowego równą:

  • 1/5 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 1,0 m dla elewacji o wysokości mniejszej niż 6,0 m;
  • 1/6 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 1,5 m dla elewacji o wysokości większej lub równej 6,0 m i mniejszej niż 12,0 m;
  • 1/8 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 3,0 m dla elewacji o wysokości większej lub równej 12,0 m i mniejszej niż 25,0 m;
  • 1/10 wysokości elewacji, lecz nie więcej niż 6,0 m dla elewacji o wysokości większej lub równej 25,0 m;

c) dopuszcza się montaż urządzenia reklamowego powyżej górnej krawędzi elewacji w maksymalnej odległości równej 0,5 wysokości znaków lub poniżej górnej krawędzi elewacji, tak aby całe urządzenie reklamowe mieściło się na powierzchni zawierającej się w 1/3 wysokości elewacji od jej górnej krawędzi;

d) wielkość, geometrię i lokalizację urządzenia reklamowego na elewacji należy dopasować do podziałów architektonicznych elewacji;

e) nakazuje się zachowanie wspólnego poziomu montażu urządzenia reklamowego w obrębie wszystkich elewacji budynku.

2) Reklamowa siatka ochronna o maksymalnej wielkości pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy równej 30 % powierzchni ogólnej siatki.

3) Flaga reklamowa zlokalizowana na elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się minimalną odległość dolnej krawędzi flagi od poziomu terenu równą 2,5 m; maksymalną odległość od elewacji do krańca flagi równą 0,8 m dla elewacji o wysokości mniejszej niż 8,0 m oraz 1,0 m dla elewacji o wysokości większej lub równej 8,0 m;

b) nakazuje się sytuowanie flagi wzdłuż wysokości całej elewacji, prostopadle do jej lica, w sposób zgodny z podziałami architektonicznymi oraz odległościami określonymi w lit. a); przy czym górna krawędź flagi musi znajdować się poniżej dolnej krawędzi belkowania wieńczącego, gzymsu lub attyki;

c) nakazuje się mocowanie flagi do konstrukcji kotwionej w elewacji;

d) nakazuje się sytuowanie flagi na elewacji w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku.

4) Billboard zlokalizowany na elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy formatu dużego;

b) wyznacza się strefy lokalizacji billboardu:

  • powyżej pierwszej kondygnacji i poniżej ostatniej kondygnacji dla budynków o wysokości większej niż 12,0 m i mniejszej lub równej 25,0 m;
  • powyżej drugiej kondygnacji i poniżej ostatniej kondygnacji dla budynków o wysokości większej niż 25,0 m;

c) dopuszcza się sytuowanie billboardu wyłącznie na budynkach o wysokości powyżej 12,0 m;

d) dopuszcza się sytuowanie billboardu wyłącznie na elewacjach szczytowych pozbawionych otworów okiennych i drzwiowych;

e) miejsce lokalizacji billboardu należy dopasować do podziałów budynku na kondygnacje;

f) na elewacji dopuszcza się lokalizację grupy billboardów w postaci zwartej kompozycji; nakazuje się zachowanie jednakowej formy, wielkości, geometrii, materiału wykonania dla pojedynczych billboardów wchodzących w skład grupy.

Na budynkach użyteczności publicznej oprócz tablic i urządzeń reklamowych wskazanych powyżej dopuszcza się dodatkowo sytuowanie poza poza poziomem parteru jednego spośród następujących rodzajów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie będących szyldami:

1) Urządzenie reklamowe główne, prostopadłe do lica elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków przestrzennych podświetlonych lub neonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalny wysięg urządzenia reklamowego równy 1,5 m; minimalną odległość dolnej krawędzi urządzenia reklamowego od poziomu terenu równą 2,5 m;

c) wielkość, geometrię i lokalizację urządzenia reklamowego na elewacji należy dopasować do podziałów architektonicznych elewacji;

d) nakazuje się montaż urządzenia reklamowego poniżej górnej krawędzi elewacji.

2) Grupa tablic reklamowych i urządzeń reklamowych równoległych do lica elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków bez tła mocowanych przy pomocy śrub dystansowych, znaków przestrzennych lub kasetonów reklamowych;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy pojedynczej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego wchodzącej w skład grupy równe formatowi średniemu;

c) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy dla grupy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych równe 10% powierzchni elewacji powyżej poziomu parteru;

d) nakazuje się montaż grupy w postaci zwartej kompozycji;

e) nakazuje się zachowanie jednakowej formy, wielkości, geometrii, materiału wykonania dla pojedynczych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych wchodzących w skład grupy.