Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe wolnostojące (Obszar 2)

Dopuszcza się sytuowanie następujących rodzajów wolnostojących, nieprzenośnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie będących szyldami:

1) Słup ogłoszeniowo-reklamowy, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się maksymalną całkowitą wysokość słupa równą 4,0 m, maksymalną szerokość boku prostopadłościanu lub średnicę walca równą 1,5 m mierzoną na wysokości części ekspozycyjnej;

b) należy zachować co najmniej 50,0 m odległości pomiędzy słupami.

2) Gablota ekspozycyjna typu City Light Poster (CLP), według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy w formacie „euro size”;

b) należy zachować co najmniej 30,0 m odległości pomiędzy gablotami; dopuszcza się zmniejszenie odległości, w sytuacji gdy kilka gablot stanowi spójnie zaprojektowaną grupę, przewidzianą w obrębie danej przestrzeni miejskiej;

c) dopuszcza się gabloty ekspozycyjne typu CLP zintegrowane z wiatą przystankową, z wykluczeniem gablot przesłaniających wiaty od strony najazdowej;

d) dopuszcza się gabloty ekspozycyjne typu CLP w formie ekranów świetlnych reklamowych.

3) Gablota ekspozycyjna, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy formatu małego;

b) należy zachować co najmniej 30,0 m odległości pomiędzy gablotami; dopuszcza się zmniejszenie odległości, w sytuacji gdy kilka gablot stanowi spójnie zaprojektowaną grupę, przewidzianą w obrębie danej przestrzeni miejskiej.

4) Flaga reklamowa zlokalizowana na maszcie, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się maksymalne wymiary flagi równe 4,0 m x 2,0 m;

b) dopuszcza się maksymalną wysokość masztu równą 8,0 m, lecz nie większą niż najwyższy budynek znajdujący się na danej nieruchomości;

c) nakazuje się montaż flagi na maszcie w układzie pionowym;

d) nakazuje się sytuowanie flagi w minimalnej odległość od granicy frontu terenu równej 1,0 m.

5) Pylon reklamowy, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się maksymalną całkowitą wysokość pylonu równą 8,0 m i maksymalną szerokość równą 2,0 m;

b) dopuszcza się możliwość lokalizacji na pylonie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w formie tablic pełnych, znaków bez tła, znaków przestrzennych lub kasetonów stanowiących całościową kompozycję pod względem formy, wymiarów, kolorystyki tła i materiału wykonania;

c) pylon należy sytuować bezpośrednio w pobliżu wjazdu na teren lub przy wejściu do budynku;

d) nakazuje się sytuowanie pylonu w minimalnej odległości od granicy działki równej 1,0 m;

e) należy zachować co najmniej 50,0 m odległości pomiędzy pylonami.

6) Billboard, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy formatu średniego, maksymalną wysokości billboardu równą 6,0 m oraz minimalną odległość dolnej krawędzi billboardu od poziomu terenu równą 2,5 m;

b) nakazuje się ustawienie billboardu z zachowaniem między płaszczyzną ekspozycji a frontem działki ewidencyjnej, od strony przestrzeni dostępnej publicznie dróg, ulic i placów miejskich kąta mieszczącego się w przedziale od 60 stopni do 120 stopni;

c) nakazuje się sytuowanie billboardu w przestrzeni zawierającej się w odległości od 1,0 do 15,0 m od granicy frontu działki ewidencyjnej, od strony przestrzeni dostępnej publicznie dróg, ulic i placów miejskich;

d) dopuszcza się ustawienie billboardu na działce ewidencyjnej o minimalnej szerokości frontu równej 30,0 m; przy czym billboard należy lokalizować w odległości co najmniej 15,0 m od skrajnych punktów frontu działki ewidencyjnej, od strony przestrzeni dostępnej publicznej dróg, ulic i placów miejskich;

e) dopuszcza się ustawienie billboardu na działce narożnej, od strony przestrzeni dostępnej publicznie, bez zachowania odległości określonych w lit. d);

f) dopuszcza się możliwość sytuowania zamiennie maksymalnie czterech billboardów o polu powierzchni służącej ekspozycji reklamy równym 3,0 m2 i wysokości do 3,0 m;

g) dopuszcza się możliwość sytuowania billboardów dwustronnych, posiadających pole powierzchni służące ekspozycji reklamy określone w lit. a), z obu stron urządzenia;

h) nakazuje się zachowanie co najmniej 15,0 m odległości pomiędzy billboardami.

7) Znaki przestrzenne będące nazwą własną, logo lub logotypem podmiotu, inwestora zagospodarowania przestrzeni publicznej lub przestrzeni rekreacyjnej, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się maksymalną wysokość znaków równą 3,0 m;

b) znaki należy lokalizować na terenie założenia, które ma charakter powierzchniowy, w sposób wynikający z aranżacji zagospodarowania otoczenia.

8) Tablica kierunkowa, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie tablicy płaskiej, wykonanej na podkładzie ze sztywnego i trwałego materiału, o maksymalnym polu powierzchni służącej ekspozycji reklamy równym 1,0m2;

b) w formie tablicy płaskiej, stanowiącej panel tablicy kierującej kierowców w Systemie Informacji Miejskiej;

c) dopuszcza się sytuowanie tablicy wyłącznie dla działalności gospodarczej oddalonej od głównych ciągów komunikacyjnych.

9) Totem reklamowy, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy formatu dużego; pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy należy umieścić w górnej części konstrukcji urządzenia reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalną wysokości totemu równą 25,0 m oraz minimalną odległość dolnej krawędzi powierzchni służącej ekspozycji reklamy od poziomu terenu równą 15 m;

c) należy zachować co najmniej 5,0 m odległości od granicy działki;

d) należy zachować co najmniej 100,0 m odległości pomiędzy totemami.

 

Dopuszcza się sytuowanie następujących rodzajów wolnostojących, przenośnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie będących szyldami:

1) Stojak reklamowy, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie pojedynczej tablicy pełnej, ustawionej na sztaludze, o całkowitej wysokości do 1,6 m lub w formie potykacza o całkowitej wysokości do 1,2 m;

b) konstrukcję stojaka należy wykonać z drewna lub metalu.

2) Gablota ekspozycyjna z menu prezentująca ofertę lokalu gastronomicznego, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu drobnego;

b) konstrukcję gabloty należy wykonać z drewna lub metalu;

3) Tablica reklamowa na elementach wyposażenia sezonowych ogródków gastronomicznych w szczególności na lambrekinie zadaszenia ogródka, lambrekinie parasola, rollbarze, przęśle ogrodzenia, donicy wolnostojącej, krześle, stole czy leżaku oraz na lambrekinie markizy lub zadaszenia kramu ulicznego, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie monochromatycznych znaków bez tła;

b) dopuszcza się maksymalną wysokość znaków równą 0,20 m.

4) Reklama okolicznościowa, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie ekspozytora, stojaka reklamowego, windera, plakatu, nośnika pneumatycznego o powierzchni służącej ekspozycji reklamy maksymalnie formatu dużego, banera reklamowego o powierzchni służącej ekspozycji reklamy maksymalnie formatu dużego, ekranu projekcyjnego reklamowego i ekranu świetlnego reklamowego;

b) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe należy ustawiać wyłącznie na terenie organizacji wydarzenia oraz eksponować tylko podczas trwania wydarzenia lecz nie dłużej niż przez 21 dni.