TABLICE REKLAMOWE I URZĄDZENIA REKLAMOWE – Zasady ogólne

Umieszczenie nowej tablicy lub urządzenia reklamowego jest możliwe jedynie pod warunkiem, że dany nośnik reklamowy jest zgodny zapisami Uchwały Nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. Za niestosowanie się do zapisów w/w uchwały grożą kary pieniężne.

Nośniki reklamowe, które zostały usytuowane przed wejściem w życie Uchwały Nr 381/XXII/2020 będą musiały zostać dostosowane do wprowadzonych zakazów, zasad i warunków w ciągu 24 miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. do dnia 6 października 2022 roku.

O ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej na terenie całego miasta obowiązują następujące ogólne zasady:

 

I. Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:

  • na drzewach, w polu obrysu zewnętrznego ich koron oraz w odległości mniejszej niż 5,0 m od pnia drzewa;
  • na obiektach inżynierskich, konstrukcjach oporowych, budowlach o funkcji dźwiękochłonnej, urządzeniach infrastruktury sieciowej i instalacyjnej oraz urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • na pojemnikach i obiektach budowlanych służących do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych;
  • z obciążeniem lub elementami stabilizującymi konstrukcję ustawionymi na poziomie terenu za wyjątkiem reklamy okolicznościowej i reklamy przenośnej;

 

 

II. Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy:

  • na nieruchomościach o funkcji oświatowej, sakralnej, służącej administracji publicznej i placówkom dyplomatycznym;
  • na terenach rodzinnych ogródków działkowych za wyjątkiem reklamy okolicznościowej;
  • w strefach ochrony ekspozycji, na ciągach widokowych lub osiach widokowych i kompozycyjnych, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub innych aktach prawa miejscowego, za wyjątkiem reklamy okolicznościowej oraz reklamy przenośnej;
  • na terenach cmentarzy i ich ogrodzeniach.

 

III. Nakazuje się:

1) Sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych lokalizowanych na elewacji:

  • zgodnie z podziałami architektonicznymi obiektu budowlanego, w szczególności wypośrodkowanych względem: otworów okiennych lub drzwiowych, detali architektonicznych, osi kompozycyjnych oraz płaszczyzny elewacji;
  • z zachowaniem następujących odległości: minimum 0,5 m od krawędzi elewacji, minimum 0,1 m od krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych, minimum 0,1 m od krawędzi najbliższego detalu architektonicznego oraz minimum 0,5 m od krawędzi tablic z numerami porządkowymi nieruchomości i nazwami ulic, tablic informacyjnych oraz tablic umieszczanych na podstawie przepisów odrębnych z zastrzeżeniem, że powyższe odległości nie dotyczą tablic reklamowych i urządzeń reklamowych dopuszczonych do lokalizacji w świetle otworów okiennych i drzwiowych według przepisów szczegółowych w sposób, który nie prowadzi do przesłaniania detali architektonicznych i balustrad; oraz z zastrzeżeniem, że niniejszy nakaz nie dotyczy znaków bez tła, znaków przestrzennych oraz neonów reklamowych, dla których tło może stanowić płaszczyzna boniowana elewacji;
  • w obrębie danego pasa reklamowego dotyczących wyłącznie działalności lokalu, do którego przynależy witryna znajdująca się poniżej danego pasa.

2) Niezwłoczne doprowadzenie terenu lub obiektu do stanu niepogorszonego w stosunku do poprzedzającego umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego w przypadku ich demontażu.

3) Maksymalne ograniczenie widoczności elementów konstrukcyjnych oraz instalacji zasilających tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w szczególności poprzez:

  • ukrycie w obudowie lub wkomponowanie konstrukcji w obiekt, z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych w formie stylizowanej, w szczególności elementów kutych, żeliwnych lub nitowanych;
  • ukrycie w tynku lub zamaskowanie instalacji zasilającej w energię elektryczną oraz kabli i elementów mocujących podświetlane tablice reklamowe i urządzenia reklamowe w formie kasetonów, znaków przestrzennych lub neonów reklamowych;
  • sytuowanie fundamentów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wolnostojących, nieprzenośnych poniżej poziomu terenu.

4) Umieszczenie danych identyfikacyjnych właściciela lub operatora tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych formatu średniego i dużego w widocznym miejscu na elementach konstrukcyjnych lub w obrębie obudowy.

5) Wykonanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych z zastosowaniem materiałów trwałych w szczególności: szkła, blach ocynkowanych, blach aluminiowych, blach ze stali nierdzewnej, blach tytanowych, wielowarstwowych płyt kompozytowych.

 

IV. Dopuszcza się:

1) Sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na elewacji o maksymalnym łącznym wymiarze pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy do 20% powierzchni elewacji w poziomie parteru.

2) Sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w świetle witryny, okna lub drzwi w poziomie parteru, o maksymalnym łącznym wymiarze pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy do 40% powierzchni danej witryny, okna lub drzwi na Obszarze 1 oraz do 50% na Obszarze 2 i 3, z zachowaniem warunku określonego pkt 1.

3) Montaż tylko jednego rodzaju tablic reklamowych i urządzeń reklamowych głównych na danej elewacji.

4) Podświetlenie i oświetlenie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych światłem o stałym natężeniu i kolorze.

5) Funkcjonowanie szyldów zainstalowanych przed 1989 r. bądź sytuowanie szyldów stanowiących ich wierną rekonstrukcję w oryginalnej lokalizacji.

6) Tablicę reklamową w formie tablicy pełnej lub urządzenie reklamowe w formie znaków przestrzennych, sytuowane na budynku, ogrodzeniu lub wolonostojącej, o polu powierzchni służącym ekspozycji reklamy nieprzekraczającym formatu drobnego, zawierające nazwę własną, logo lub logotyp sponsora lub fundatora.

7) Lokalizację reklam okolicznościowych, w szczególności w postaci ekspozytorów, banerów reklamowych, nośników pneumatycznych, plakatów, stojaków reklamowych, ekranów projekcyjnych reklamowych i ekranów świetlnych reklamowych w miejscu organizowania wydarzeń.