Uchwała krajobrazowa – informacje podstawowe

Warunki i terminy dostosowania tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury istniejących w dniu wejścia w życie uchwały krajobrazowej:

 • Tablice i urządzenia reklamowe istniejące w dniu wejścia w życie uchwały tj. w dniu 6 października 2020 r. muszą zostać dostosowane do zakazów, zasad i warunków określonych w Uchwale Nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. do dnia 15 września 2024 roku.
 • Tablice i urządzenia reklamowe, których z uwagi na istniejący stan faktyczny lub prawny, nie można dostosować do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale, należy rozebrać, zdemontować lub usunąć przed upływem w/w terminu.
 • Dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia w życie uchwały przyjmuje się 10% tolerancję w zakresie gabarytów wprowadzonych zapisami uchwały.
 • Dla billboardów istniejących w dniu wejścia w życie uchwały, na których montaż zostało udzielone pozwolenie na budowę lub przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, dopuszcza się możliwość zmniejszenia minimalnej szerokości frontu działki ewidencyjnej, na której dopuszcza się ustawienie billboardu do 20,0 m; przy czym billboard należy lokalizować w odległości co najmniej 10,0 m od skrajnych punktów frontu działki ewidencyjnej, od strony przestrzeni dostępnej publicznie dróg, ulic i placów miejskich.
 • W przypadku niespełnienia wyłącznie zasad i warunków określających minimalne odległości pomiędzy tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi tego samego typu rozbiórce, zdemontowaniu lub usunięciu nie podlega tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe o najmniejszej sumie wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość).
 • Ogrodzenia i obiekty małej architektury, które istniały przed wejściem w życie uchwały krajobrazowej, tj. przed 6 października 2020 r. nie trzeba dostosowywać do wprowadzonych zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale.

Dopuszczalna liczba szyldów:

 • Dopuszcza się maksymalną, łączną liczbę szyldów, umieszczanych na nieruchomości przez jeden podmiot prowadzący na niej działalność, równą 10 (dziesięć), przy zachowaniu dodatkowych warunków nakładanych na poszczególne rodzaje szyldów przez inne przepisy uchwały, z zastrzeżeniem, że dla szyldów umieszczonych na elementach wyposażenia sezonowych ogródków gastronomicznych określa się dopuszczalną maksymalną, łączną liczbę równą 100 (sto).

Podział miasta na obszary:

 • Na potrzeby uchwały krajobrazowej Płock został podzielony na 3 obszary – dla każdego z nich obowiązują inne regulacje – patrz mapa.

Pomiary parametrów na potrzeby uchwały krajobrazowej:

 • Odległość między obiektami w przestrzeni stanowi długość odcinka wyznaczonego między punktami stanowiącymi rzut skrajnych punktów obiektów na płaszczyznę poziomą terenu.
 • Dopuszcza się tolerancję błędu wykonawczego dla granicznych wielkości podawanych gabarytów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy oraz ogrodzeń w wysokości 5%.
 • W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia gabarytów tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych wolnostojących, w celu ustalenia ich szerokości i głębokości należy przyjąć szerokość i głębokość prostopadłościanu opisanego na skrajnych punktach tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.
 • Odległości pomiędzy wolnostojącymi tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi, sytuowanymi przy drodze nie dotyczą odległości względem tablic reklamowych i urządzeń reklamowych znajdujących się po przeciwnych stronach drogi.