Uchwała krajobrazowa – słowniczek

Wyjaśnienie pojęć użytych w uchwale krajobrazowej

Reklama upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne
Tablica reklamowa przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklama naklejana na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem
Urządzenie reklamowe przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem
Szyld tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują
Baner reklamowy tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe elastyczne, wykonane z tkanin, tekstyliów lub folii z tworzyw sztucznych, rozpinane na płaszczyźnie obiektów lub przeznaczonych pod ich montaż konstrukcjach nośnych
Billboard tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe średniego lub dużego formatu, montowane na ścianach budynków, na obiektach budowlanych oraz wolnostojące jednostronne lub dwustronne, zorientowane w układzie poziomym, posiadające standaryzowany format powierzchni służącej ekspozycji reklamy
Detal architektoniczny każdy dekoracyjny element elewacji nie będący witryną, w szczególności ornament, gzyms, fryz dekoracyjny, profil, uskok, pilaster, lizena, kolumna, półkolumna, opaska okienna, płycina, blenda, element rzeźbiarski lub malarski
Ekran projekcyjny reklamowy tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, na którym eksponowana jest reklama w formie wyświetlanej za pomocą zewnętrznego urządzenia projekcyjnego (rzutnika)
Ekran świetlny reklamowy tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe o elektronicznej lub cyfrowej powierzchni służące do ekspozycji reklamy, ruchomych obrazów oraz efektów wizualnych
Elementy wyposażenia powtarzalnego ławki, siedziska, kosze i pojemniki na odpady, kwietniki i pojemniki na zieleń, osłony drzew i roślin, stojaki na rowery
Elewacja zewnętrzna ściana budynku ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami architektoniczno-budowlanymi; w przypadku budynku z arkadami przez elewację należy rozumieć także zewnętrzne ściany budynku w podcieniach
Flaga reklamowa tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, wykonane z tkaniny lub tekstyliów, sytuowane w szczególności na masztach posiadających fundament, słupach oświetleniowych lub zlokalizowane prostopadle do elewacji na konstrukcji kotwionej w elewacji między podziałami okiennymi lub gzymsami
Forma stylizowana dostosowanie formy tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do stylu architektonicznego budynku lub innej budowli, na których tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe jest umieszczone; w szczególności formy odwołującej się do XVIII, XIX i XX – wiecznych stylów: klasycyzmu, historyzmu, secesji, modernizmu przedwojennego
Forma wolnostojąca forma tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych trwale lub nietrwale związanych z gruntem, które posiadają własną konstrukcję nośną
Format wizytówkowy pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy o powierzchni do 0,25 m2 włącznie
Format drobny pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy o powierzchni powyżej 0,25 m2 do 0,5 m2 włącznie
Format mały pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 3,0 m2 włącznie
Format „euro size” pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy o wymiarze równym 1,2 m x 1,8 m
Format średni pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy o powierzchni powyżej 3,0 m2 do 12,0 m2 włącznie
Format duży pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy o powierzchni powyżej 12,0 m2 lecz nie większe niż 18,0 m2
Gablota ekspozycyjna urządzenie reklamowe w formie przynajmniej częściowo przeziernej szafki
Kaseton reklamowy urządzenie reklamowe: jednobryłowe, przestrzenne, niepełne w środku, o zamkniętej konstrukcji, z licem wykonanym z trwałego i sztywnego materiału
Kiosk uliczny wolnostojący, kubaturowy obiekt handlowy, o powierzchni użytkowej nie większej niż 15,0 m2
Kram uliczny rodzaj wolnostojącego, sezonowego stoiska handlowego, o zróżnicowanej formie zewnętrznej
Logotyp, logo odpowiednio tekstowe przedstawienie nazwy lub symbol wraz z tekstowym przedstawieniem nazwy, które stanowią elementy identyfikacji wizualnej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, społeczną, administracyjną, oświatową i kulturalną
Markiza stały lub składany daszek wykonany z rozpiętej na stelażu tkaniny lub tekstyliów, zakończony lambrekinem, stanowiący osłonę okna, drzwi, witryny sklepowej lub ogródka gastronomicznego
Materiały trwałe materiały, które zachowują swoje właściwości w trakcie eksploatacji, w szczególności spoistość, sztywność, barwę i przezierność oraz wymagają kompleksowych zabiegów konserwacyjnych, służących utrzymaniu cech użytkowych i estetycznych, powtarzanych w okresach nie krótszych niż 10 lat
Monochromat jednokolorowa grafika w odcieniach tej samej barwy
Mural rodzaj malatury, dekoracyjnego malarstwa ściennego, naniesionego dowolną techniką na ścianie zewnętrznej obiektu budowlanego lub innej przegrodzie
Mural reklamowy tablica reklamowa w formie muralu
Nadświetle wydzielony konstrukcyjnie element stanowiący górną część stolarki drzwiowej lub okiennej wypełniającej ościeże, w obrębie tej samej kondygnacji
Neon reklamowy urządzenie reklamowe wykonane w formie znaków bez tła lub znaków przestrzennych z użyciem giętych w dowolne kształty lamp o równomiernie świecącej powierzchni
Nośnik pneumatyczny (reklama dmuchana, „dmuchaniec”) urządzenie reklamowe przenośne, w formie wypełnionej powietrzem bryły, wykonane z tworzyw sztucznych, przeznaczone do czasowej ekspozycji reklamy
Ogrodzenia wszelkie elementy umieszczone w terenie w celu wygrodzenia określonej przestrzeni, uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się ludzi i zwierząt wolno żyjących w szczególności: przęsła ogrodzeniowe wraz ze słupkami i podmurówką, bramy, furtki lub mury
Ogrodzenia tymczasowe ogrodzenia pozbawione fundamentów, związane z tymczasowym zagospodarowaniem terenu w szczególności stanowiące wygrodzenie placu budowy, związane z działalnością sezonowych ogródków gastronomicznych lub organizacją imprez masowych i niemasowych
Ogrodzenia zabytkowe ogrodzenia funkcjonujące pierwotnie wokół obiektów zabytkowych
Ogródek gastronomiczny miejsce przeznaczone do sezonowego świadczenia usług gastronomicznych, stanowiące zewnętrzne przedłużenie powierzchni usługowej lokalu gastronomicznego lub otoczenie wolnostojącego, funkcjonującego sezonowo obiektu gastronomicznego
Oświetlona lub podświetlona tablica reklamowa, urządzenie reklamowe tablica reklamowa, urządzenie reklamowe odpowiednio oświetlone poprzez zewnętrzne źródło światła bądź posiadające własne, wewnętrzne źródło światła
Obiekty zabytkowe obiekty budowlane objęte formami ochrony zabytków określonymi w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub wpisane do gminnej ewidencji zabytków, a także nieruchomości, na których się znajdują powyższe
Pas reklamowy płaszczyzna na elewacji obiektu budowlanego w poziomie parteru, której ograniczenie od dołu stanowi górna krawędź otworów okiennych, witryn, portfenetrów, drzwi i bram lub okalających je elementów ozdobnych, natomiast ograniczenie od góry stanowi dolna krawędź elementu architektonicznego oddzielającego wizualnie kolejną kondygnację lub w przypadku jego braku dolna krawędź okien drugiej kondygnacji nadziemnej obiektu budowlanego; w przypadku budynków jednokondygnacyjnych ograniczenie pasa reklamowego od góry stanowi dolna krawędź belkowania wieńczącego, gzymsu lub attyki
Pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy płaszczyzna tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego przeznaczona do ekspozycji reklamy lub identyfikacji wizualnej; przy czym pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie stanowią części składowe konstrukcji lub elementów mocujących
Poziom parteru dolna część elewacji obiektu budowlanego wyznaczona w obrębie parteru i kondygnacji podziemnej, a także w obrębie drugiej kondygnacji, w przypadku gdy zaprojektowana została dla pełnienia funkcji handlowych bądź usługowych oraz zachowuje spójność architektoniczną z elewacją pierwszej kondygnacji i wyraźnie różni się od elewacji ewentualnych kondygnacji wyższych; górną granicę poziomu parteru stanowi dolna krawędź detalu architektonicznego oddzielającego kondygnację od kondygnacji wyższych a w przypadku gdy taki element nie występuje (gładka ściana elewacji) spód stropu kolejnej kondygnacji
Pylon reklamowy wolnostojące urządzenie reklamowe, w formie pionowej konstrukcji, bez wyodrębnionej podstawy, charakteryzujące się zwartą strukturą; na pylonie dopuszcza się sytuowanie modułowo, więcej niż jednej tablicy reklamowej
Przestrzeń dostępna publicznie przestrzeń udostępniona i przeznaczona do użytkowania przez ogół ludności, w szczególności tereny placów, parków, zieleńców oraz ciągów komunikacyjnych do linii pierzei wyznaczonych przez elewacje frontowe budynków
Reklama przenośna wolnostojącą tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe ustawione na powierzchni gruntu, pozbawione fundamentów, w szczególności: stojak reklamowy, winder, nośnik pneumatyczny
Reklama okolicznościowa tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe służące ekspozycji reklamy związanej z organizacją konkretnego wydarzenia w szczególności społecznego, kulturalnego, religijnego, sportowego, szkolnego
Reklamowa siatka ochronna tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe o strukturze siatki, stanowiące jednocześnie zabezpieczenie rusztowań lub innych elementów wyposażenia budowy, zlokalizowane na czas prowadzenia prac remontowo-budowlanych lub renowacyjnych
Słup ogłoszeniowo – reklamowy urządzenie reklamowe najczęściej w formie walca, służące do umieszczania plakatów
Stojak reklamowy urządzenie reklamowe przenośne, w formie jednej tablicy reklamowej ustawionej na sztaludze bądź dwóch połączonych ze sobą górną krawędzią pionowych tablic reklamowych w formie potykacza
Stopień ażurowości ogrodzenia wyrażony w procentach stosunek powierzchni prześwitów do powierzchni całkowitej płaszczyzny ogrodzenia
Tablica pełna tablica reklamowa w formie płaskiej, pełnej powierzchni, wykonana na podkładzie ze sztywnego i trwałego materiału
Tablica kierunkowa tablica reklamowa, pełna, wskazująca lokalizację działalności gospodarczej oddalonej od głównych ciągów komunikacyjnych
Totem reklamowy wolnostojące urządzenie reklamowe, bez wyodrębnionej podstawy, w formie wysokiego słupa lub innej pionowej konstrukcji, na którym na wysokości powyżej 2,5 m od poziomu terenu umieszczone jest logo lub logotyp lub zwarta kompozycja kilku bądź kilkunastu tablic reklamowych, z ewentualnym oświetleniem lub podświetleniem światłem stałym
Winder (tzw. skrzydło reklamowe) urządzenie reklamowe przenośne w formie tkaniny rozpiętej na wolnostojącym maszcie flagowym w układzie pionowym, o proporcjach szerokości do wysokości od 1:2 do 1:5
Witryna znajdujący się w poziomie parteru elewacji otwór okienny, przynależny do lokalu w którym prowadzona jest działalność, służący ekspozycji przedmiotów i towarów, łącznie z otworem drzwiowym prowadzącym do lokalu
Wyklejenie na elementach przeszklonych elewacji tablica reklamowa wykonana w szczególności z folii lub papieru, naklejana na wewnętrznej powierzchni witryn wystawowych, okien lub drzwi
Znak znak graficzny, pisarski lub typograficzny w szczególności: litera, cyfra, symbol, piktogram, logo, logotyp
Znaki bez tła tablica reklamowa w formie znaków pozbawionych tła o grubości mniejszej bądź równej 0,05 m
Znaki przestrzenne urządzenie reklamowe w postaci znaków bez tła o grubości większej niż 0,05 m