Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazujemy najważniejsze informacje dla wyborców z niepełnosprawnością na temat organizacji wyborów.

Lokale wyborcze w Płocku będą czynne w godzinach 7:00-21:00. Informujemy, że wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze miasta Płocka są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały. Miasto podzielone jest na tzw. stałe obwody głosowania. Do każdego z obwodów głosowania przypisane są konkretne ulice z numerami budynków. Podział miasta na obwody głosowania został dokonany przez Komisarza Wyborczego w Płocku.

Głosowanie przez pełnomocnika

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat lub wyborca z orzeczoną w stopniu znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawnością.  W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa wniosek o jego udzielenie, a osoba wskazana na pełnomocnika zgodę na jego przyjęcie. Do tych dokumentów należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności wyborcy (w przypadku wyborcy niepełnosprawnego). W sytuacji, gdy wyborca najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat orzeczenia nie przedstawia.

Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania można składać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek – piątek 8.00-17.00, w terminie od 1 września do 6 października 2023 r.  Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

Głosowanie korespondencyjne

Korespondencyjnie głosują wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat oraz wyborcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bez ograniczenia wieku.  Do 2 października będą przyjmowane zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Komisarzowi Wyborczemu od 1 września do 2 października 2023 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku
ul. Kolegialna 15

Informacje o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością – dostępne są na stronie: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-z-niepelnosprawnoscia

  • Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością – do pobrania
  • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – do pobrania
  • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa – do pobrania
  • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania – do pobrania

 

Informujemy, że Urząd Miasta Płocka organizuje transport specjalnym pojazdem na Wybory Parlamentarne i Referendum dla osób z niepełnosprawnością w dniu 15 października 2023 r. Osoby, które chcą skorzystać z transportu powinny wcześniej zgłosić taką potrzebę.

Zgłoszenia przewozu na terenie miasta można dokonać pisemnie, osobiście w Urzędzie Miasta Płocka – Referacie Rzecznika Osób z Niepełnosprawnością (ul. Synagogalna 4), telefonicznie pod nr: 24 367 16 01 w godzinach pracy Urzędu lub na adres e-mail: brn@plock.eu.

Uwaga. Zgłoszenia transportu na wybory i referendum należy dokonać najpóźniej w terminie: do piątku 13 października 2023 r. do godz. 14.00.

Uprawnionymi do przewozu są osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, zameldowane na stałe lub tymczasowo na terenie miasta Płocka. Pierwszeństwo korzystania z przewozu mają osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach inwalidzkich.

 

Bezpłatne przejazdy w dniu wyborów

Zarządzenie Nr 4554/23 z dnia 25 września 2023r. w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku w dniu zarządzonych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – do pobrania

 

Szczegółowe informacje, akty prawne oraz dokumenty do pobrania są dostępne i aktualizowane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka w zakładce Wybory do sejmu RP i Senatu RP

_____________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy