Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze w Płocku będą czynne w godzinach 7:00-21:00.

Informujemy, że wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze miasta Płocka są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

Miasto podzielone jest na tzw. stałe obwody głosowania. Do każdego z obwodów głosowania przypisane są konkretne ulice z numerami budynków. Podział miasta na obwody głosowania został dokonany przez Komisarza Wyborczego w Płocku. Obwieszczenie to jest dostępne na stronie internetowej miasta do pobrania


Informacja o obwodach głosowania i adresach lokali wyborczych:

https://nowy.plock.eu/lokale-wyborcze/

_____________________________________________________________________________________

Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory do Sejmu RP i do Senatu RP oraz Referendum są dostępne do pobrania:
https://drive.google.com/drive/folders/1KRXWFlN-TmaqOt_oYHrxHu3M31o0eZPf  

https://nowybip.plock.eu/JdMekjMa/materialy-szkoleniowe-dla-czlonkow-okw


Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat, posiada prawa wyborcze, jest wpisany do spisu wyborców przygotowanego do tego głosowania,
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
 • nie jest ubezwłasnowolniony,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosować w Płocku może wyborca ujęty w spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Płocka,
 • stale zamieszkujący na terenie Płocka, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Płocka, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze miasta Płocka.

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania do pobrania tu przyjmowane będą przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka:

 • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek – piątek 8.00-17.00.

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

Wniosek o zmianę miejsca głosowania:

Wniosek o zmianę miejsca głosowania – procedura

 • Wyborca czasowo przebywający w Płocku w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w Płocku jeżeli złoży jednorazowy wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek do pobrania tu należy złożyć w okresie od 1 września do 12 października do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów

 • na piśmie z własnoręcznym podpisem,

 • elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl 

Wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane będą przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka:

 • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek – piątek 8.00-17.00.

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania:

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania – procedura do pobrania

 • Aby móc głosować poza miejscem wpisania do spisu wyborców należy pobrać w urzędzie zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania należy odebrać osobiście lub przez pełnomocnika po okazaniu dokumentu tożsamości. Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia jest pełnomocnictwem szczególnym, musi zatem jednoznacznie wskazywać, że uprawnia pełnomocnika do tej konkretnej czynności.

 • Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim – wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania do pobrania tu należy złożyć w okresie od 1 września 2023 r. do 12 października.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka:

 • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek – piątek 8.00-17.00 – wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można również odebrać w dowolnym urzędzie gminy. 

W żadnym wypadku nie należy niszczyć pobranego zaświadczenia o prawie do głosowania. Będzie ono niezbędne w celu oddania głosu również w miejscu stałego zamieszkania.  Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania jest wykreślany ze spisu wyborców w jego miejscu zamieszkania i może być dopisany do tego (albo innego) spisu wyborców tylko przedstawiając otrzymane zaświadczenie. Należy przy tym dodać, że w przypadku utraty wydanego zaświadczenia wydanie jego duplikatu nie jest możliwe, bez względu na przyczynę jego utraty/zniszczenia. 

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania nie trzeba dopisywać się do listy wyborców przed dniem głosowania. Na jego podstawie komisja wyborcza dopisze osobę do listy wyborców w niedzielę wyborczą i umożliwi głosowanie.

 

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika – procedura do pobrania

 • Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat lub wyborca z orzeczoną w stopniu znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawnością. 

 • W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa wniosek o jego udzielenie do pobrania tu, a osoba wskazana na pełnomocnika zgodę do pobrania tu na jego przyjęcie. Do tych dokumentów należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności wyborcy (w przypadku wyborcy niepełnosprawnego). W sytuacji, gdy wyborca najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat orzeczenia nie przedstawia.

Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania można składać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka:

 • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek – piątek 8.00-17.00,

w terminie od 1 września do 6 października 2023 r.

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/


Głosowanie korespondencyjne:

 • Korespondencyjnie głosują wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat oraz wyborcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bez ograniczenia wieku.  

Do 2 października będą przyjmowane zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Komisarzowi Wyborczemu od 1 września do 2 października 2023 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku
ul. Kolegialna 15


Obywatel polski mieszkający na stałe za granicą:

 • Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty ujmowani są w spisie wyborców sporządzanym przez konsula. Wpis następuje na podstawie wniosku wyborcy wniesionego do 5 dnia przed dniem wyborów do właściwego terytorialnie konsula.

Wykaz polskich placówek dyplomatycznych, w których utworzone zostaną komisje wyborcze publikuje Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie internetowej. – https://pkw.gov.pl/

 

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

Informujemy, że Urząd Miasta Płocka organizuje transport specjalnym pojazdem na Wybory Parlamentarne i Referendum dla osób z niepełnosprawnością w dniu 15 października 2023 r. Osoby, które chcą skorzystać z transportu powinny wcześniej zgłosić taką potrzebę.

Zgłoszenia przewozu na terenie miasta można dokonać pisemnie, osobiście w Urzędzie Miasta Płocka – Referacie Rzecznika Osób z Niepełnosprawnością (ul. Synagogalna 4), telefonicznie pod nr: 24 367 16 01 w godzinach pracy Urzędu lub na adres e-mail: brn@plock.eu.

Uwaga. Zgłoszenia transportu na wybory i referendum należy dokonać najpóźniej w terminie: do piątku 13 października 2023 r. do godz. 14.00.

Uprawnionymi do przewozu są osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, zameldowane na stałe lub tymczasowo na terenie miasta Płocka. Pierwszeństwo korzystania z przewozu mają osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach inwalidzkich.

 

Prezentowanie materiałów wyborczych

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka przygotował dokument dotyczący form upowszechniania materiałów wyborczych w kontekście przepisów uchwały krajobrazowej. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami prezentowania materiałów wyborczychczytaj więcej

 

Bezpłatne przejazdy w dniu wyborów

Zarządzenie Nr 4554/23 z dnia 25 września 2023r. w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku w dniu zarządzonych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – do pobrania


Szczegółowe informacje, akty prawne oraz dokumenty do pobrania są dostępne i aktualizowane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka


Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z rozpowszechnianymi w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami wyjaśniamy, co następuje.

 1. Art. 90 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851), zwanej dalej „ustawą”, jednoznacznie przesądza o tym, że referendum ogólnokrajowe może zostać przeprowadzone w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo wybory do Parlamentu Europejskiego.
 2. W szczególności zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy w przypadku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:
 • głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów;
 • zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwych wyborów; zaświadczenie upoważnia do wzięcia udziału we wskazanym w nim głosowaniu w wyborach oraz w odbywającym się w tym samym terminie głosowaniu w referendum;
 • zadania komisarzy wyborczych i komisji obwodowych wykonują odpowiednio okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów;
 • do kampanii referendalnej stosuje się przepisy rozdziału tej 6 ustawy.

Przesądzona zatem została przez ustawodawcę kwestia przeprowadzania głosowania:

 • w tych samych (a nie innych) obwodach głosowania (art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy), czyli w tych samych lokalach wyborczych;
 • przez jedną i tę samą obwodową komisję wyborczą (a nie dwie odrębne) (art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy). W przypadku zrządzenia referendum ogólnokrajowego na dzień, w którym przeprowadzane są wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej referendum przeprowadzają obwodowe komisje wyborcze w kraju powoływane przez komisarzy wyborczych dla wyborów (art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy);
 • przy użyciu jednej urny wyborczej, do której wrzucane są zarówno karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Należy w tym miejscu zauważyć, że w wyborach parlamentarnych wyniki głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są odrębnie i sporządzane są odrębne (dwa) protokoły głosowania. W przypadku ewentualnego przeprowadzenia w tym samym dniu referendum ogólnokrajowego i wyborów, obwodowa komisja wyborcza miałaby więc obowiązek dodatkowo odrębnego ustalenia wyników głosowania i sporządzenia odrębnego, (trzeciego) protokołu głosowania.

 1. W żadnej mierze wyborca (osoba uprawniona do udziału w referendum) nie może i nie jest zmuszany do głosowania wyborach do jakiegokolwiek organu, ani do udziału w referendum. Decyzja o udziale w wyborach do danego organu (np. do Sejmu lub do Senatu) albo w referendum jest zatem wyłączną decyzją wyborcy (osoby uprawnionej do udziału w referendum). W przypadku referendum przeprowadzanego w tym samym dniu, co wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca może zatem zdecydować, wyłącznie według własnego uznania, o udziale np.
 • jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w referendum);
 • jedynie w udziale w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu);
 • jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w referendum);
 • itd.

Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania obwodowa komisja wyborcza odnotuje to w spisie wyborców.

 1. Odnosząc się natomiast do wątpliwości związanych z prowadzeniem równolegle kampanii wyborczej i kampanii referendalnej, niezależnie od ewentualnych trudności, należy mieć na uwadze, że ustawodawca w art. 90 ustawy o referendum ogólnokrajowym przewidział możliwość przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego łącznie z wyborami powszechnymi (poza wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego). Oznacza to, że ustawodawca założył także jednoczesne prowadzeni kampanii wyborczej i kampanii referendalnej (por. art. 90 ust. 1 pkt 3 ustawy).
 2. Zasady finansowania kampanii wyborczej zostały określone w Rozdziale 15 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z jego przepisami finansowanie kampanii wyborczej jest jawne. Kampanię tę na rzecz kandydatów – na zasadzie wyłączności – prowadzą komitety wyborcze. Ich wydatki ponoszone w związku z zarządzonymi wyborami pokrywane są z ich źródeł własnych. Komitety mogą pozyskiwać środki jedynie od podmiotów określonych w Kodeksie i wydatkować je wyłącznie na cele związane z wyborami. Pełnomocnicy finansowi tych podmiotów zobowiązani są do złożenia po wyborach Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdań finansowych, które – po dokonaniu ich analizy – mogą być przez Komisję przyjęte, przyjęte ze wskazaniem na ich uchybienia lub odrzucone.

Z kolei do finansowania kampanii referendalnej nie mają zastosowania przepisy Kodeksu wyborczego. Wydatki ponoszone przez podmioty biorące udział w kampanii referendalnej pokrywane są z ich źródeł własnych i zgodnie z właściwymi przepisami określającymi ich działalność finansową. Są to zatem odrębnie prowadzone gospodarki finansowe.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/wyjasnienia-zwiazane-z-przeprowadzeniem-referendum-ogolnokrajowego-w-tym-samym-dniu-w-ktorym-odbywaj

_____________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy