Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe na budynkach (Obszar 1)

Na budynkach w poziomie parteru dopuszcza się sytuowanie następujących tablic i urządzeń reklamowych nie będących szyldami:

1) Tablica lub urządzenie reklamowe sytuowane w świetle witryny od strony zewnętrznej, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków bez tła, znaków przestrzennych, kasetonu reklamowego lub neonu reklamowego, z zastrzeżeniem lit. b);

b) z wyłączeniem formy kasetonu reklamowego na obiekcie zabytkowym;

c) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 30% powierzchni światła okna;

d) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe powinno całkowicie zawierać się w granicach ościeża otworu;

e) geometrię tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego należy dopasować do podziałów stolarki/ślusarki, przy czym tablicę lub urządzenie należy lokalizować w nadświetlu lub górnej części witryny, oddzielonej poziomym elementem konstrukcyjnym od części dolnej;

 

2) Tablica reklamowa sytuowana w świetle witryny od strony wewnętrznej, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie tablicy pełnej;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 30% powierzchni światła okna;

c) tablica reklamowa powinna całkowicie zawierać się w granicach ościeża otworu;

d) nakazuje się wycofanie tablicy reklamowej o nie mniej niż 0,2 m w stosunku do powierzchni szklenia.

 

3) Wyklejenie na elementach przeszklonych elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie monochromatycznych znaków bez tła;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 20% powierzchni pojedynczej witryny, okna lub drzwi.

 

4) Gablota ekspozycyjna elewacyjna prezentująca ofertę gastronomiczną, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) na obiektach zabytkowych nakazuje się lokalizację gabloty ekspozycyjnej elewacyjnej w formie stylizowanej;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe formatowi drobnemu;

c) dopuszcza się sytuowanie większej ilości gablot o ujednoliconej formie zewnętrznej, symetrycznie względem danego wejścia;

 

5) Gablota ekspozycyjna elewacyjna na budynkach użyteczności publicznej, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy w formacie „euro size”;

b) dopuszcza się montaż gabloty bezpośrednio na budynku bądź w odległości nie większej niż 0,2 m od ściany tego budynku;

c) dopuszcza się lokalizację układu kilku gablot o ujednoliconej formie zewnętrznej.

 

Na budynkach poza poziomem parteru dopuszcza się sytuowanie następujących tablic i urządzeń reklamowych nie będących szyldami:

1) Reklamowa siatka ochronna, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 30% powierzchni ogólnej siatki;

b) w przypadku obiektów zabytkowych pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy na siatce ochronnej musi stanowić kompozycję z nadrukiem w postaci wizerunku remontowanej elewacji;

 

2) Flaga reklamowa zlokalizowana na elewacji, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się minimalną odległość dolnej krawędzi flagi od poziomu terenu równą 2,5 m; maksymalną odległość od elewacji do krańca flagi równą 0,8 m dla elewacji o wysokości mniejszej niż 12,0 m oraz 1,0 m dla elewacji o wysokości większej lub równej 12,0 m;

b) nakazuje się sytuowanie flagi wzdłuż wysokości całej elewacji, prostopadle do jej lica, w sposób zgodny z podziałami architektonicznymi oraz odległościami określonymi w lit. a); przy czym górna krawędź flagi musi znajdować się poniżej dolnej krawędzi belkowania wieńczącego, gzymsu lub attyki;

c) nakazuje się mocowanie flagi do konstrukcji kotwionej w elewacji;

d) nakazuje się sytuowanie flagi na elewacji w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku;