Akty prawne

Uchwała krajobrazowa

  • Uchwała Nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Mazow. Z dnia 19.04.2023 r. poz. 4916)

Zespół ds. Estetyki Miasta

  • Zarządzenie Nr 3749/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 października 2022 roku w sprawie: powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym