Mieszkanie dla seniora

Mieszkanie dla seniora –  Kto może ubiegać się o wynajęcie lokalu

I. Osoby, które ukończyły 60 rok życia, przy czym warunek uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z podnajemców ukończył ten wiek.

II. Tworzą gospodarstwo domowe, w którym średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego zawiera się w przedziale:

  • gospodarstwo jednoosobowe – od 2382,66 zł do 6353,76 zł,
  • gospodarstwo dwuosobowe – od 1747,28 zł do 4765,32 zł,
  • gospodarstwo trzy i więcej osobowe – od 1429,60 zł do 3971,40 zł.

(kryterium ustalane jest na podstawie najniższej kwoty emerytury brutto obowiązującej w danym roku kalendarzowym)

Do powyższych dochodów dolicza się:

a) do dochodu osób pobierających świadczenia alimentacyjne dolicza się kwotę stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu, ugodą sądową, bądź kwotę świadczenia alimentacyjnego wypłacanego z funduszu alimentacyjnego, o ile osoba zobowiązana do zapłaty alimentów nie jest członkiem gospodarstwa domowego objętego wnioskiem,

b) świadczenie pielęgnacyjne.

Lokal mogą też wynająć seniorzy, którzy nie osiągają wymaganego minimum dochodowego pod warunkiem, że znajdą osobę posiadającą dochód, która za nich poręczy. Oznacza to, że do dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy, ubiegającego się o podnajem lokalu w ramach programu „Mieszkanie dla seniora” może zostać doliczony dochód osoby niewchodzącej w skład gospodarstwa domowego w części, w której przekracza on minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w roku składania wniosku, pod warunkiem zobowiązania się przez tą osobę do udzielenia poręczenia za zobowiązania przyszłego najemcy z tytułu czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.

III. Nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości

IV. 1. Lokale MDS podnajmuje się na czas oznaczony 5 lat. Z lokatorem lub współlokatorem mogą zostać zawarte kolejne umowy podnajmu każda na okres nie dłuższy niż 5 lat.

2. Po upływie okresu podnajmu lokatorowi może zostać podnajęty ponownie ten sam lub inny lokal, o ile:

a) nie zalega z opłatami za jego użytkowanie,

b) utrzymuje go w dobrym stanie technicznym,

c) nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości.


Informujemy, że Projekt listy Mieszkanie dla Seniora 2024 jest dostępny od dnia 19 grudnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej

W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia projektu listy w Biuletynie Informacji Publicznej osoby, które nie zgadzają się z przyznaną ilością punktów mogą składać wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski składa się na urzędowych formularzach „Odwołanie”, dostępnych również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka – Stanowisko Mieszkalnictwo – tel. 24 367-15-96. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo wypełnione i udokumentowane wnioski.

Druk odwołania Mieszkanie Dla Seniora


Dodatkowy nabór wniosków

Do 30 czerwca br. można składać wnioski o „Mieszkanie dla seniora”. To dodatkowy termin wyznaczony Zarządzeniem nr 4867/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 stycznia 2024 roku