Specjalna Strefa Rewitalizacji

W celu usprawnienia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 7827 z dnia 20.09.2017 r.) na pierwszym podobszarze rewitalizacji ustanowiono Specjalną Strefę Rewitalizacji.

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na 10 lat. Na jej terenie możliwe jest zastosowanie szczególnych rozwiązań z zakresu mieszkalnictwa, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

Prawo pierwokupu

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie Płock przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W przypadku chęci sprzedaży nieruchomości nabywcy, który nie jest osobą bliską dla zbywcy należy sprawdzić, czy dana nieruchomość znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Ustalenia tego można dokonać:

poprzez złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, zgodnie z następującą procedurą http://bip.ump.pl

na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 1741 z dnia 24.02.2016 r.)

– zapytania mailowego rewitalizacja@plock.eu lub telefonicznego 24 367-14-53, 24 367-17-68 skierowanego do Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta.

W przypadku potwierdzenia lokalizacji przedmiotu sprzedaży na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz gdy nie zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, notariusz zobowiązany jest do przygotowania umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości i przekazania jej do Urzędu Miasta Płocka.

Prezydent Miasta Płocka w terminie miesiąca od dnia otrzymania umowy warunkowej, informuje notariusza o skorzystaniu bądź nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.

W przypadku skorzystania przez gminę z prawa pierwokupu, prawo to wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży.

Dotacje na remonty nieruchomości

Ze Specjalną Strefą Rewitalizacji związane są także dotacje, które przyznawane są od 2018 roku na remonty nieruchomości położonych na obszarze właśnie tej strefy. Z dotacji mogą skorzystać właściciele lub użytkownicy wieczyści takich nieruchomości, którzy wykonują roboty budowlane lub prace konserwatorskie i restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków.