Kryteria

Kryteria i kolejność na liście

 

 

 

 

 


Dobór osób do mieszkań odbywa się w sposób całkowicie transparentny. O kolejności na liście decydują obiektywne kryteria, zaś miejsce na liście ma wpływ na kolejność otrzymywania ofert zgodnych z życzeniami wnioskodawcy (powierzchnia lokalu, kondygnacja).

Dobór osób do mieszkań dokonywany jest z wykorzystaniem programu komputerowego – po wprowadzeniu danych lokalu (zgodnie z numeracją w budynku) system wskazuje osobę, która powinna otrzymać ofertę. Udział czynnika ludzkiego w całym procesie został ograniczony do niezbędnego minimum, czyli oceny prawidłowości składanych dokumentów.


Regulamin przyznawania punktów

decydujących o kolejności umieszczenia na liście osób

uprawnionych do przydziału lokalu

Lp. Podstawa naliczania punktów Liczba punktów Informacje dodatkowe Wymagany dokument Sposób naliczania punków
1. Kształcenie się na studiach wyższych + 3 pkt Wymagany okres co najmniej jednego roku nauki Zaświadczenie z uczelni Dla każdej osoby spełniającej warunek
2. Ukończenie studiów pierwszego stopnia + 3 pkt Punktów za ukończenie poszczególnych rodzajów studiów nie sumuje się Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia
3. Ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich + 5 pkt Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia
4. Ukończenie studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie) + 10 pkt Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia
5. Ukończenie studiów podyplomowych lub kolejnego kierunku studiów na studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich + 1 pkt Punkty za ukończenie studiów podyplomowych lub kolejnego kierunku studiów nalicza się odrębnie Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji podyplomowych
6. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Płocka przez okres co najmniej 2 lat + 3 pkt Wymagane jest, aby działalność była prowadzona w sposób ciągły (brak okresów zawieszenia prowadzonej działalności) zarówno w dniu składania wniosku, jak i przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku. Punkty z poz. 6 i 7 nie sumują się Brak – weryfikacja oświadczenia poprzez bazę CEiDG
7. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Płocka przez okres co najmniej 2 lat i zatrudnianie w tym okresie przez co najmniej 20 miesięcy przynajmniej 1 osoby + 5 pkt Zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracownika
8. Zatrudnienie na terenie Płocka w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku + 1 pkt/ pełen rok zatrud-nienia Poszczególne okresy zatrudnienia w czasie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku sumują się Zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania pracy i okres zatrudnienia
9. Zamieszkiwanie w granicach administracyjnych Płocka z zamiarem stałego pobytu od co najmniej 5 lat + 3 pkt Punkty przydziela się tylko za okres nieprzerwanego zamieszkiwania w Płocku Dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania w Płocku Dla każdej pełnoletniej osoby spełniającej warunek
10. Prowadzenie od co najmniej 2 lat nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka + 1 pkt Wymagane jest, aby działalność była prowadzona w sposób ciągły zarówno w dniu składania wniosku, jak i przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku Zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego Dla każdej osoby spełniającej warunek
11. Posiadanie Karty Dużej Rodziny lub Płockiej karty Familijnej 3+ + 10 pkt Punkty przydziela się tylko za okres nieprzerwanego zamieszkiwania w Płocku Kopia Karty Dla gospodarstwa domowego, przy czym punkty z poz. 11-13 nie sumują się pomiędzy sobą
12. Posiadanie co najmniej jednego dziecka + 5 pkt Za dziecko uważa się osobę w wieku do 18 lat, a w przypadku dzieci uczących się – w wieku do 25 lat Oświadczenie na formularzu wniosku, a w przypadku osób uczących się powyżej 18 roku życia dodatkowo wymagany jest dokument potwierdzający pobieranie nauki (np. zaświadczenie szkoły lub uczelni)
13. Samotne wychowywanie co najmniej jednego dziecka + 5 pkt
14. Osoba opuszczająca pieczę zastępczą + 10 pkt Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dla każdej osoby spełniającej warunek