Konsultacje projektu uchwały krajobrazowej

I projekt uchwały

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lutego 2018 roku od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia 9 marca 2018 r. trwało wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka

Do pobrania:

Ze względu na charakter i zakres otrzymanych uwag, zgodnie z Zarządzeniem Nr 982/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2019 roku w odniesieniu do powyższego projektu uchwały odstąpiono od przeprowadzenia następujących czynności:

    • rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez podmioty wskazane w art. 37b ust. 2 pkt. 3-8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.);
    • sporządzenie listy nieuwzględnionych uwag

oraz przystąpiono do sporządzenia nowego projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka, który został ponownie przekazany do zaopiniowania, uzgodnienia oraz wyłożony do publicznego wglądu, zgodnie z procedurą wskazaną w art. 37b ust. 2 pkt. 3-8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

.

II projekt uchwały

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka od dnia 20 stycznia 2020 roku do dnia 14 lutego 2020 roku trwało wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka.

Uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 12 sierpnia 2020 roku Zarządzeniem Nr 1687/2020.