Plan ogólny

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpione planem ogólnym. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, dlatego też ustalenia tego planu będą wiążące nie tylko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale również dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

ZAWARTOŚĆ PLANU OGÓLNEGO:

Schemat zawartości planu ogólnego

Plan ogólny, składający się z części tekstowej i graficznej, sporządza prezydent miasta dla całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu. W celu prawidłowego rozwoju miasta z poszanowaniem zabytkowych wartości, ochrony terenów aktywnych przyrodniczo, zadbaniem o potrzeby mieszkańców i komfortu ich życia oraz zapewnieniem odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU OGÓLNEGO
29.02.2024 – Uchwała Nr 1076/LXII/2024 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Płocka – Treść uchwały
15.04.2024 – Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego – Treść ogłoszenia
Do 28.06.2024 – Przyjmowanie wniosków do Planu ogólnego – Formularz wniosku

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosków lub uwag zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, będą one przechowywane w celach archiwalnych wieczyście na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych.
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosków lub uwag.

W myśl art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.35)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.