Płocki Komitet Rewitalizacji

Płocki Komitet Rewitalizacji stanowi swoiste forum, na którym przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli nieruchomości mogą dyskutować i formułować wspólne stanowisko wobec władz miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zadaniem Komitetu jest dostarczanie w procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, które pomogą miastu w prawidłowym kształtowaniu jego przebiegu.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku zmieniona Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r.

Członkowie II kadencji Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

  1. Agnieszka Busz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka
  2. Jacek Koziński – Prezes Zarządu Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. – przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka – Zastępca Przewodniczącego Komitetu
  3. Zbigniew Nowak – przedstawiciel mieszkańców osiedla Radziwie wchodzącego w skład zamieszkałego podobszaru rewitalizacji
  4. Juliusz Roszkowski – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta
  5. Sławomir Roszkowski – przedstawiciel właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji – Przewodniczący Komitetu 

Zarządzenia dotyczące składu I kadencji Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

  • Zarządzenie Nr 2405/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 września 2016 r. w sprawie: powołania Płockiego Komitetu Rewitalizacji
  • Zarządzenie Nr 1016/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie: odwołania członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji
  • Zarządzenie Nr 1212/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2405/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 września 2016 r. powołującego Płocki Komitet Rewitalizacji

Zarządzenie dotyczące powołania Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji:

Z członkami Płockiego Komitetu Rewitalizacji można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej rewitalizacja@plock.eu