Miejscowe plany – w opracowaniu

Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w znacznym stopniu uzależnione jest od Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe stanowią uszczegółowienie kierunków rozwoju miasta wyznaczonych w Studium. W myśl art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowywane przez Gminę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać ustaleń studium.

Plany w opracowaniu - mapa

Obecnie Gmina prowadzi prace nad sporządzeniem 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielska – Sierpecka” w Płocku
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku
  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żyzna-Boryszewska” w Płocku
  4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Graniczna-Otolińska” w Płocku
  5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku
  6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kutnowska – Łącka – Góry w Płocku
  7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łącka – Browarna w Płocku