O nas

Centrum Organizacji Pozarządowych, mieszczące się przy ulicy Synagogalnej 4, zarządzane jest przez Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Płocka.

Płockie COP prowadzi szeroko rozumianą współpracę z organizacjami pozarządowymi, opierając się na przepisach prawa wynikających z:

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • podejmowanej co roku uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Współpraca ta odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Obejmuje następujące formy:

 • zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
 • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ww. ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego,
 • tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
 • umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ww. ustawie,
 • umowy partnerskiej oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie, o których mowa w ww. ustawie.

Głównym zadaniem Centrum Organizacji Pozarządowych jest budowanie partnerstwa między Miastem i organizacjami pozarządowymi, co w praktyce oznacza aktywne realizowanie celów strategicznych określonych w treści rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Działania COP w szczególności polegają na: prowadzeniu partnerskiej współpracy w zakresie tworzenia polityk publicznych, podniesieniu efektywności przedmiotowej współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych oraz kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie warunków do społecznej aktywności. W ten sposób powstaje profesjonalny system wsparcia kierowany do organizacji pozarządowych, który zgodnie z ww. programem obejmuje swoim zasięgiem:

 • wzmocnienie mechanizmów współtworzenia przez organizacje pozarządowe dokumentów o znaczeniu strategicznym,
 • wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych,
 • zwiększenie efektywności oceny dokumentów o znaczeniu strategicznym dla Miasta dokonywanej przez ngo,
 • zwiększenie efektywności współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 • wzmocnienie partnerskiej współpracy pozafinansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 • wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych,
 • zwiększenie efektywności dialogu obywatelskiego,
 • aktywizację i integrację organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności.