Planowanie przestrzenne

Przestrzeń jest dobrem wspólnym, ale także ograniczonym. Trzeba więc korzystać z niej racjonalnie. By dobrze gospodarować przestrzenią, konieczne jest poznanie wszystkich jej elementów oraz relacji między nimi. Taka wiedza pozwala rozwijać, ulepszać i chronić przestrzeń i zaspokajać potrzeby jej użytkowników.

Planowanie przestrzenne można zdefiniować jako usystematyzowane działania, których celem jest efektywne wykorzystanie przestrzeni, godzące interesy różnych jej użytkowników oraz realizujące cele społeczne i gospodarcze.

Przepisy o planowaniu przestrzennym reguluje szereg dokumentów prawnych, a najważniejszym jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Na poziomie Naszego miasta (to jest poziomie lokalnym) ustawa przewiduje dwa podstawowe rodzaje dokumentów dzięki którym gmina może realizować swoją politykę przestrzenną:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – dokument określający zarys polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, zatem nie może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania terenu. Mimo to stanowi wytyczną przy opracowywaniu planów miejscowych. Uchwalenie studium jest działaniem obowiązkowym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) – jest aktem prawa miejscowego, tzn. jest wiążący dla organów samorządowych gminy, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych i wszystkich obywateli. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który wyznacza ramy i przesądza o gospodarce przestrzennej gminy.

Istotną rolę w prowadzeniu polityki przestrzennej odgrywają inne dokumenty planistyczne sporządzane lub zlecane przez gminę. Mogą to być opracowania o charakterze pomocniczym, służące opracowaniu ww dokumentów, jak i opracowania o większym stopniu szczegółowości. Na stronie można zapoznać się w szczególności z:

oraz Innymi opracowaniami planistycznymi, w tym programami i koncepcjami zagospodarowania terenów.