Miodowa

Osiedle Miodowa

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 września 2022 roku

Na podstawie § 26 ust. 2 oraz § 49 ust. 4 uchwały Nr 518/XXX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r poz. 4467; z 2022 r. poz. 4180) – MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA podaje do wiadomości że, w związku z brakiem wymaganej liczby kandydatów stosownie do Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli, odstępuje się od przeprowadzenia wyborów uzupełniających zarządzonych na 9 października 2022 roku na terenie Osiedla Miodowa.

Jednocześnie z dniem wydania niniejszego obwieszczenia rozwiązaniu ulega Rada Mieszkańców Osiedla Miodowa.

Rozwiązanie Rady równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów Osiedla.

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/Iwona Krajewska

Obwieszczenie o odstąpieniu o wyborach

Sprawozdania za 2019 r.

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne