Analiza 2018 – 2023

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM I OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PŁOCKA W LATACH 2018 – 2023

 

Obowiązek oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającej analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach opracowania przeprowadzana jest także analiza ruchu inwestycyjnego na obszarach nie objętych miejscowymi planami, mająca na celu wskazanie potencjalnych terenów, dla których zachodzą przesłanki do objęcia ich ustaleniami planów miejscowych.

Dokument obejmuje wszechstronną analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zachodzących w latach 2018-2023 w Płocku, uwzględniającą:

  • badanie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • tereny nie objęte planami w kontekście: wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku,
  • wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (złożone w okresie od 1 lipca 2018 roku do 1 sierpnia 2023 roku),
  • indywidualne uwarunkowania i cechy terenu.

 

Zarządzenie Nr 4516/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 września 2023 roku w sprawie: „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka w latach 2018 – 2023”
Treść zarządzenia

 

Uchwała Nr 982/LVII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2023 roku w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść uchwały