Projekty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dostępny Urząd

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

Nazwa projektu: „Dostępny Urząd”

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Termin realizacji projektu: 01.11.2023 r. – 31.12.2024 r.

Wartość projektu ogółem: 515 920,00 zł

Wartość dofinansowania z PFRON (80 % wartości projektu): 412 736,00 zł

Środki własne Beneficjenta (minimum 20 % wartości projektu): 103 184,00 zł

Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami dostępu do usług publicznych świadczonych przez Gminę-Miasto Płock. W wyniku projektu osobom z niepełnosprawnościami zapewniony zostanie dostęp do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja celu pozwoli na pełny udział w życiu społecznym, w tym pełnienie określonych ról społecznych.

Planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego oraz komplementarne z pozostałymi działaniami mającymi na celu zwiększenie dostępności.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań w ramach projektu:

 • zakup i montaż w budynku C Urzędu Miasta Płocka dźwigu osobowego;
 • zakup i instalację w budynkach Urzędu Miasta Płocka 17 pętli indukcyjnych (12 stanowiskowych, 4 przenośnych, 1 przenośna walizkowa);
 • zakup 5 krzeseł ewakuacyjnych;
 • zakup 5 materacy ewakuacyjnych;
 • zakup 3 planów tyflograficznych z pismem Braille`a;
 • zakup 3 elektronicznych powiększalników.

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:
Obszar architektoniczny:

 1. zapewnienie windy dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wymianę dotychczasowej, starej windy na nową, wg normy PN EN 81-70, umożliwiającą dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku C Urzędu Miasta Płocka (bez pomieszczeń technicznych). Montaż nowej windy zaspokoi między innymi potrzeby osób z ograniczeniami w poruszaniu się, poprawi dostępność dla osób
  z problemami słuchu i wzroku – m.in. poprzez zastosowanie sygnalizacji optycznej
  i dźwiękowej, kontrastu barw i jaskrawości drzwi przystankowych;
 2. zapewnienie sprzętu przeznaczonego do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami – zakup 5 krzeseł ewakuacyjnych oraz 5 materacy ewakuacyjnych. Sprzęt zapewni możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji osób między innymi
  z niepełnosprawnością ruchową w przypadku konieczności natychmiastowego opuszczenia budynku.

Obszar informacyjno-komunikacyjny:

 1. ułatwienie komunikacji dla osób niedosłyszących w budynkach Urzędu Miasta Płocka poprzez zakup i instalację pętli indukcyjnych (12 stanowiskowych, 4 przenośne,
  1 przenośna walizkowa), których celem jest wspomaganie słyszenia. Pętle indukcyjne dostępne będą: w Biurze Obsługi Klienta i w punkcie „Odbiór korespondencji”
  w budynku przy Pl. Stary Rynek 1, w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Piłsudskiego 6,
  w budynku przy ul. Synagogalnej 4, w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9, w auli Ratusza w budynku A przy Pl. Stary Rynek 1 (przenośna pętla walizkowa). Urządzenia te poprzez wykorzystanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej wybierają spośród dużej ilości dźwięków te najistotniejsze, wymagające wzmocnienia informacje, tym samym znacznie poprawiają skuteczność aparatów słuchowych;
 2. zapewnienie dostępu do urządzeń ułatwiających czytanie dokumentów i wypełnianie formularzy osobom z dysfunkcją wzroku poprzez zakup na potrzeby Urzędu Miasta Płocka 3 elektronicznych powiększalników zlokalizowanych w Biurze Obsługi Klienta
  w budynku C przy Pl. Stary Rynek 1, w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Piłsudskiego 6 oraz w budynku przy ul. Synagogalnej 4. Urządzenia te ułatwią oglądanie przedmiotów lub czytanie tekstów w dużym powiększeniu, co w znacznym stopniu ułatwi mieszkańcom z dysfunkcją wzroku załatwić sprawy związane m.in.: z prawem jazdy, dowodami osobistymi czy działalnością gospodarczą;
 3. zapewnienie w budynkach Urzędu Miasta Płocka informacji na temat rozkładu pomieszczeń poprzez montaż 3 planów tyflograficznych z pismem Braille`a, w tym usytuowanie 1 planu przedstawiającego rozkład 5 budynków Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej) i 2 szczegółowych tablic tyflograficznych: w Biurze Obsługi Klienta w budynku C Urzędu oraz w Biurze Obsługi Klienta w budynku przy ul. Piłsudskiego 6. Tablice jednoznacznie odwzorowujące kierunek faktycznego wejścia do danego budynku i dalszego poruszania się po nim będą dla tych osób nieocenionym wsparciem.

W ramach projektu powstanie również Procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Biuro projektu: Urząd Miasta Płocka, PL. Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
e-mail: agnieszka.agacinska@plock.eu