Statystyka

statystyka ratusz

 

Ogólna informacja statystyczna o Płocku:

Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi stan ludności według miejsca zamieszkania wynosił w Płocku na koniec 2021 roku 116 962 osoby. Z taką liczbą mieszkańców Płock zajmował wśród 66 miast na prawach powiatów 32. miejsce w kraju – przed Wałbrzychem i za Dąbrową Górniczą. Zgodnie ze stosowaną przez GUS klasyfikacją należy do grupy miast dużych.
W
ciągu roku urodziło się 840 płocczan, a zmarło 1 694, co przełożyło się na ujemny przyrost naturalny, który wyniósł –854. W tym samym czasie zawarto 470 małżeństw. Zgodnie z danymi GUS, większość dzieci w Płocku, bo ponad 60%, rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie.

W końcu grudnia 2021 roku w Płocku zarejestrowanych było 12 561 podmiotów gospodarczych. Jak podaje GUS, zdecydowaną większość, czyli 8 834 podmiotów, stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przede wszystkim w: handlu i naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (1 905), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (1 186), budownictwie (1 079), transporcie i gospodarce magazynowej (813), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (807) oraz przetwórstwie przemysłowym (735).
Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w Płocku na koniec grudnia 2021 roku na poziomie 6,0%. W Miejskim Urzędzie Pracy pozostawało zarejestrowanych 3 756 osób bezrobotnych, w tym 342 kobiety.


Statystyka Płocka w skrócie:

Statystyka Płocka w skrócie 2021

Informacje z lat poprzednich:

 2021  2020   2019    2018    2017     2016      2015      2014


Miejski Zeszyt Statystyczny

Przy podejmowaniu decyzji społecznych czy gospodarczych przydatne są różnorodne dane statystyczne. W tym miejscu można zapoznać się z rocznikiem Miejski Zeszyt Statystyczny, który jest redagowany przez Urząd Miasta Płocka. W publikacji znajdują się informacje statystyczne dotyczące Płocka na tle podregionu ciechanowsko-płockiego i województwa mazowieckiego, a w przypadku niektórych wskaźników także na tle Polski.

 

Strona tytułowa MZS29Miejskie Zeszyty Statystyczne do pobrania:

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 29

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 28

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 27

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 26

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 25

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 24

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 23

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 22

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 21

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 20

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 19        A1      A2

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 18

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 17

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 16

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 15

 


Spisy powszechne