Statystyka

statystyka ratusz

 

Ogólna informacja statystyczna o Płocku:

Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi stan ludności według miejsca zamieszkania wynosił w Płocku na koniec czerwca 2021 roku 117 573 osoby. Z taką liczbą mieszkańców Płock zajmował wśród 66 miast na prawach powiatów 31. miejsce w kraju – za Elblągiem, a przed Dąbrową Górniczą. Zgodnie ze stosowaną przez GUS klasyfikacją należy do grupy miast dużych.
W
ciągu sześciu miesięcy urodziło się 425 płocczan, a zmarło 878, co przełożyło się na ujemny przyrost naturalny, który wyniósł –453. W tym samym czasie zawarto 145 małżeństw. Zgodnie z danymi GUS, większość dzieci w Płocku, bo ponad 60%, rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie.

W końcu czerwca 2021 roku w Płocku zarejestrowane były 12 463 podmioty gospodarcze. Jak podaje GUS, zdecydowaną większość, czyli 8 788 podmiotów, stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przede wszystkim w: handlu i naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (1 922), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (1 174), budownictwie (1 082), transporcie i gospodarce magazynowej (812) oraz przetwórstwie przemysłowym (755).
Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w Płocku na koniec czerwca 2021 roku na poziomie 6,6%. W Miejskim Urzędzie Pracy pozostawało zarejestrowanych 4 118 osób bezrobotnych, w tym 582 kobiety.


Statystyka Płocka w skrócie:

strona tytułowa info statystycznej 2020

Informacje z lat poprzednich:

2020   2019    2018    2017     2016      2015      2014


Miejski Zeszyt Statystyczny

Przy podejmowaniu decyzji społecznych czy gospodarczych przydatne są różnorodne dane statystyczne. W tym miejscu można zapoznać się z rocznikiem Miejski Zeszyt Statystyczny, który jest redagowany przez Urząd Miasta Płocka. W publikacji znajdują się informacje statystyczne dotyczące Płocka na tle podregionu ciechanowsko-płockiego i województwa mazowieckiego, a w przypadku niektórych wskaźników także na tle Polski.

 

Okładka MZSw2021Miejskie Zeszyty Statystyczne do pobrania:

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 28

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 27

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 26

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 25

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 24

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 23

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 22

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 21

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 20

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 19        A1      A2

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 18

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 17

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 16

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 15

 


Spisy powszechne