Statystyka

statystyka ratusz

 

Ogólna informacja statystyczna o Płocku:

Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi stan ludności według miejsca zamieszkania wynosił w Płocku na koniec 2022 roku 112 483 osoby. Z taką liczbą mieszkańców Płock zajmował wśród 66 miast na prawach powiatów 32. miejsce w kraju za Elblągiem i przed Koszalinem. Zgodnie ze stosowaną przez GUS klasyfikacją należy do grupy miast dużych.
W
ciągu roku urodziło się 811 płocczan, a zmarło 487, co przełożyło się na ujemny przyrost naturalny, który wyniósł –676. W tym samym czasie zawarto 452 nowe związki małżeńskie. Zgodnie z danymi GUS, większość dzieci w Płocku, bo ponad 60%, rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie.

W końcu grudnia 2022 roku w Płocku zarejestrowane były w rejestrze REGON 12 764 podmioty gospodarcze. Zdecydowaną większość, czyli 8 945 podmiotów, stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przede wszystkim w: handlu i naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (1 843), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (1 195), budownictwie (111), transporcie i gospodarce magazynowej (820), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (809) oraz przetwórstwie przemysłowym (747).
Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w Płocku na koniec grudnia 2022 roku na poziomie 5,8%. W Miejskim Urzędzie Pracy pozostawało zarejestrowanych 3 551 osób bezrobotnych, w tym 139 kobiet.


Statystyka Płocka w skrócie:

Informacje z lat poprzednich:

2022 2021  2020   2019    2018    2017     2016      2015      2014


Miejski Zeszyt Statystyczny

Przy podejmowaniu decyzji społecznych czy gospodarczych przydatne są różnorodne dane statystyczne. W tym miejscu można zapoznać się z rocznikiem Miejski Zeszyt Statystyczny, który jest redagowany przez Urząd Miasta Płocka. W publikacji znajdują się informacje statystyczne dotyczące Płocka na tle podregionu ciechanowsko-płockiego i województwa mazowieckiego, a w przypadku niektórych wskaźników także na tle Polski.

 

MZS30Miejskie Zeszyty Statystyczne do pobrania:

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 30

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 29

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 28

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 27

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 26

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 25

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 24

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 23

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 22

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 21

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 20

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 19        A1      A2

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 18

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 17

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 16

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 15

 


Spisy powszechne