Płocka Rada Pożytku Publicznego

Zgodnie z podejmowaną co roku uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przy Prezydencie Miasta Płocka działa Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego, do zadań której należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów bądź zmian dotyczących strategii, polityk, programów i innych dokumentów,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, w tym programów współpracy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 • współtworzenie i opiniowanie kierunków działań Prezydenta, urzędu oraz komórek organizacyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • przygotowywanie we współpracy z Dyrektorem Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP projektu programu współpracy,
 • udział w ewaluacji polityk publicznych,
 • delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych (zasiadających w Radzie Pożytku lub wyznaczonych przez Radę Pożytku) na członków komisji konkursowych oraz zespołów opiniujących,
 • opiniowanie sprawozdań poszczególnych komisji konkursowych,
 • monitorowanie pracy podmiotów powołanych do wspomagania organizacji pozarządowych,
 • promowanie dobrych praktyk współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 2986/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie powołania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Archiwum:

Zarządzenie nr 87/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie nr 360/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego