Zmiana uchwały krajobrazowej

W dniach od 3 czerwca 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku został wyłożony do publicznego wglądu projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka.

Z projektem uchwały można było zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 7 i 8 (wejście od ul. Zduńskiej), od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 15.00, w czwartki od 9.00 do 17.00 oraz w piątki od 9.00 do 15.00. Projekt uchwały udostępniony był również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/ w zakładce komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia oraz na stronie https://nowy.plock.eu/ w zakładce ROZWÓJ MIASTA.

W dniu 13 czerwca 2022 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w auli zlokalizowanej na I piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami.

Uwagi do projektu uchwały można było składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2022 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu zamieszkania lub siedziby, w następujących formach:

  • na piśmie drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres estetyka@plock.eu;
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1, w pokoju C-316.

Uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarządzeniem Nr 3551/2022