Najczęściej zadawane pytania

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji określa ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, zgodnie z którą rewitalizacja stanowi zadanie własne gminy.

Rewitalizacja prowadzona jest na obszarze rewitalizacji stanowiącym całość lub część obszaru zdegradowanego tj. obszaru gminy znajdującego się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

Obszar rewitalizacji wyznaczany jest uchwałą rady miasta i stanowi obszar cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego miasta.

Proces rewitalizacji prowadzony jest na podstawie gminnego programu rewitalizacji przyjmowanego uchwałą rady miasta.

Czy w Płocku został przyjęty program rewitalizacji?

Tak. W Płocku program rewitalizacji został przyjęty przez Radę Miasta Płocka w dniu 29 listopada 2016 roku Uchwałą Nr 442/XXV/2016, a następnie zmieniony w dniu 31 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr 492/XXVIII/2017, w dniu 29 sierpnia 2019 roku Uchwałą Nr 188/XI/2019 oraz w dniu 30 marca 2023 roku Uchwałą Nr 907/LII/2023 i nosi nazwę Płocki Program Rewitalizacji.

Czy w Płocku został wyznaczony obszar rewitalizacji?

Tak. W dniu 26 stycznia 2016 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 277/XV/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 1741). Obszar rewitalizacji na terenie Płocka podzielony został na 4 podobszary:

1. Stare Miasto, Kolegialna (mapa);

2. Dobrzyńska, Skarpa (mapa);

3. Radziwie (mapa);

4. teren byłej Cukrowni Borowiczki. (mapa)

Czy miasto ustanowiło prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji?

Nie. W uchwale wyznaczającej obszar rewitalizacji nie ustanowiono na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Czy miasto ustanowiło Specjalną Strefę Rewitalizacji?

Tak. Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 7827 z dnia 20.09.2017 r.) ustanowiono Specjalną Strefę Rewitalizacji na pierwszym podobszarze rewitalizacji (mapa).

Czy na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji obowiązuje prawo pierwokupu?

Tak. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Gminie Płock przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W jaki sposób można uzyskać zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji?

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, zgodnie z następującą procedurą http://bip.ump.pl

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta. Jest to forum, na którym poszczególni interesariusze rewitalizacji mogą dyskutować i formułować wspólne stanowisko wobec władz miasta. W Płocku Komitet Rewitalizacji został powołany w dniu 8 września 2016 roku.

Kiedy projekt można nazwać „projektem rewitalizacyjnym”?

Projekt staje się projektem rewitalizacyjnym, gdy wynika z programu rewitalizacji. Wynikanie z programu rewitalizacji oznacza, że dany projekt jest do niego wpisany wprost lub jest logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji (mieści się w ramach pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w programie rewitalizacji).

Kto może wnioskować o wpisanie projektu do Programu Rewitalizacji?

W przypadku projektów infrastrukturalnych wniosek o wpisanie projektu do programu rewitalizacji składa osoba/podmiot posiadający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku projektów tzw. miękkich wnioskuje osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności. Zgłoszenia przedsięwzięcia należy dokonywać zgodnie z procedurą https://nowybip.plock.eu/sprawa/oe1gNaeL

Czy wpisanie projektu do Programu Rewitalizacji jest równoznaczne z uzyskaniem środków na jego realizację?

Nie. Wpisując projekt do programu rewitalizacji miasto nie gwarantuje środków na jego realizację.

Do czego potrzebny jest Program Rewitalizacji?

Program rewitalizacji jest to dokument, na podstawie którego prowadzony jest proces rewitalizacji. Jest on niezbędny, aby można było ubiegać się o środki UE m.in. w ramach Działania „Rewitalizacja miast” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Kwalifikowalne do dofinansowania w ramach tego działania będą projekty wynikające z gminnego programu rewitalizacji wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Czy wszyscy, którzy chcą uzyskać środki unijne, muszą starać się o wpisanie swojego projektu do Programu Rewitalizacji ?

Nie. Zakres programów europejskich realizowanych w latach 2021-2027 jest bardzo szeroki i dotyczy nie tylko działań związanych z rewitalizacją. Wpisanie projektu do Programu Rewitalizacji jest konieczne dla tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać dofinansowanie z Działania „Rewitalizacja miast” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W przypadku innych działań tego programu, jak i innych programów europejskich i krajowych wskazanie, że projekt jest ujęty w Programie Rewitalizacji (w zależności od zapisów tych dokumentów) może skutkować przyznaniem dodatkowych punktów w ramach ogłaszanych konkursów lub uzyskaniem wyższego dofinansowania.

Kto będzie wnioskował o dofinansowanie ze środków UE projektu rewitalizacyjnego?

Wnioskodawcą będzie podmiot odpowiedzialny za realizację projektu, który będzie musiał przygotować kompletną dokumentację aplikacyjną (wniosek, studium wykonalności) oraz dokumenty wymagane przepisami prawa (np. projekty budowlane, pozwolenia na budowę). Szczegóły dotyczące wymaganych do przygotowania dokumentów, katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki UE są wskazywane przez instytucję wdrażającą dany program operacyjny.