Zasady szczegółowe – Obszar 1

1) Dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń w linii pierzei ulic oraz w historycznych granicach działek.

2) Ustala się maksymalną wysokość ogrodzenia:

  1. do 1,8 m, z uwzględnieniem lit. b – f;
  2. dla obiektów nauki, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej do 2,2 m;
  3. dla ogródków jordanowskich, zieleńców, parków do 1,6 m;
  4. dla ogródków przyblokowych do 0,9 m;
  5. dla przyblokowych placów zabaw dla dzieci do 1,2 m;
  6. dla cmentarzy do 2,2 lub do 1,8 m przy ogrodzeniu pełnym.

3) Dopuszcza się lokalizację ogrodzeń pełnych, murowanych w przypadku zachowania bądź odtworzenia istniejących ogrodzeń zabytkowych oraz jako uzupełnienie przerw w zabudowie tworzącej pierzeję ulic.

4) Od strony przestrzeni dostępnych publicznie nakazuje się zastosowanie ogrodzeń o wysokich standardach jakościowych przez co rozumie się ogrodzenia:

  1. wykonane z zastosowaniem materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia i zniszczenia powstałe na skutek działania czynników mechanicznych i atmosferycznych;
  2. o konstrukcji odpornej na uszkodzenia i zniszczenia powstałe na skutek działania czynników mechanicznych i atmosferycznych;
  3. powstałe bez zastosowania:

– prętów zbrojeniowych żebrowanych,

– elementów drewnianych o grubości mniejszej niż 3 cm, za wyjątkiem ogrodzeń ogródków przyblokowych,

– siatek drucianych, plecionych lub zgrzewanych, za wyjątkiem ogrodzeń obiektów sportowych oraz ogrodzeń tymczasowych.

5) Dla obiektów sportowych nie ustala się maksymalnej wysokości ogrodzenia.