Dla kogo

Kto może ubiegać się o wynajęcie lokalu


I. Osoby, które ukończyły 18 rok życia, lecz nie ukończyły 35 roku życia, jak również żadna z osób objętych wnioskiem nie ukończyła 35 lat (w roku przedstawienia propozycji wynajęcia mieszkania).

II. Tworzą gospodarstwo domowe, w którym średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego zawiera się w przedziale:

 • gospodarstwo jednoosobowe – od  3176,88 zł do 10 100,24 zł,
 • gospodarstwo dwuosobowe – od 2382,66 do 8416,87 zł
 • gospodarstwo trzy i więcej osobowe – od 1985,55 zł do 6733,49 zł.

(kryterium ustalane jest od najniższej kwoty emerytury brutto w danym roku do przeciętnego wynagrodzenia brutto według ostatniego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dlatego też kwoty w danym roku mogą ulec zmianie)

Do powyższych dochodów dolicza się:

a) do dochodu osób pobierających świadczenia alimentacyjne dolicza się kwotę stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu, ugodą sądową, bądź kwotę świadczenia alimentacyjnego wypłacanego z funduszu alimentacyjnego, o ile osoba zobowiązana do zapłaty alimentów nie jest członkiem gospodarstwa domowego objętego wnioskiem,

b) świadczenie pielęgnacyjne.

Lokal mogą też wynająć płocczanie, którzy nie osiągają wymaganego minimum dochodowego pod warunkiem, że znajdą osobę posiadającą dochód, która za nich poręczy.

Oznacza to, że o lokal mogą starać się osoby, które albo jeszcze nie mają własnych dochodów (np. niepracujący studenci) albo zarabiają, lecz nie mogą wykazać się dochodem za rok poprzedzający złożenie wniosku. Na przykład może być to student, który ma stypendium i pracuje – powiedzmy na pół etatu – więc ma pewne dochody. Ale pracę zaczął w styczniu 2021 roku. Tymczasem składając dziś wniosek o przydział „Mieszkania na start” musi wykazać się dochodem z 2021 roku, którego wtedy jeszcze nie miał.

Będący w takiej sytuacji młodzi ludzie mogą wykorzystać wsparcie osób bliskich – np. rodziców – którzy udzielą poręczenia za wnoszenie opłat związanych z korzystaniem z lokalu (czynsz oraz opłaty za media). Kwota o jaką ich zarobki przekroczą najniższe krajowe wynagrodzenie zostanie wtedy doliczona do dochodów wnioskodawcy, przy czym nie bierze się w takiej sytuacji pod uwagę przekroczenia maksymalnych dochodów gospodarstwa.

III. Nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości

( zmiana przepisów na podstawie Uchwały nr 915/LII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 433/XXV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock; wejście w życie z dniem 27 kwietnia 2023 roku)

IV. Lokale MNS podnajmuje się na czas oznaczony 5 lat. Z lokatorem lub współlokatorem mogą zostać zawarte umowy podnajmu maksymalnie na okres 10 lat, przy czym do czasu tego dolicza się okresy zamieszkiwania bez tytułu prawnego w czasie poprzedzającym zawarcie kolejnych umów.

2. Po upływie okresu podnajmu lokatorowi, bez względu na wiek, może zostać podnajęty ponownie ten sam lub inny lokal, o ile:

a) nie zalega z opłatami za jego użytkowanie,

b) utrzymuje go w dobrym stanie technicznym,

c) nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości

( zmiana przepisów na podstawie Uchwały nr 915/LII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 433/XXV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock; wejście w życie z dniem 27 kwietnia 2023 roku)

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnie użytkowe lokali

Lokale podnajmuje się uwzględniając liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, przy czym w chwili zawierania umowy powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:

a) 45 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,

b) 55 m2 w gospodarstwie dwuosobowym,

c) 65 m2 w gospodarstwie trzyosobowym.

Nie wprowadza się ograniczeń powierzchni dla gospodarstw domowych składających się z czterech lub większej liczby osób.

Kto może ubiegać się o wynajęcie lokalu:

I. Osoby, które ukończyły 18 rok życia, lecz nie ukończyły 35 roku życia, jak również żadna z osób objętych wnioskiem nie ukończyła 35 lat (w roku przedstawienia propozycji wynajęcia mieszkania).

II. Tworzą gospodarstwo domowe, w którym średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego zawiera się w przedziale:

1) w gospodarstwie jednoosobowym – od 200% kwoty najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu składania wniosku do 150% przeciętnego wynagrodzenia brutto według ostatniego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającego złożenie wniosku.

2) w gospodarstwie dwuosobowym – od 150% kwoty najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu składania wniosku do 125% przeciętnego wynagrodzenia brutto według ostatniego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającego złożenie wniosku.

3) w gospodarstwie liczącym trzy lub więcej osób – od 125% kwoty najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu składania wniosku do 100% przeciętnego wynagrodzenia brutto według ostatniego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającego złożenie wniosku.

Lokal mogą też wynająć płocczanie, którzy nie osiągają wymaganego minimum dochodowego pod warunkiem, że znajdą osobę posiadającą dochód, która za nich poręczy. Oznacza to, że o lokal mogą starać się osoby, które albo jeszcze nie mają własnych dochodów (np. niepracujący studenci) albo zarabiają, lecz nie mogą wykazać się dochodem za rok poprzedzający złożenie wniosku. Na przykład może być to student, który ma stypendium i pracuje – powiedzmy na pół etatu – więc ma pewne dochody. Ale pracę zaczął w roku bieżącym. Tymczasem składając dziś wniosek o przydział „Mieszkania na start” musi wykazać się dochodem z poprzedniego roku, którego wtedy jeszcze nie miał.

Wymagane i dodatkowe dokumenty w programie „Mieszkania na start” zakładka

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego w programie „Mieszkania na start”. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka (TU) oraz w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 5 (wejście od ul. Zduńskiej 3).
 2. Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób.
 3. Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy oraz osób niepełnoletnich jeżeli osiągają dochód.
 4. Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego.
 5. Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego

Dodatkowe dokumenty:

 • orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności
 • kopia Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+
 • dokument potwierdzający pobieranie nauki przez uczące się dziecko powyżej 18 roku życia (np. zaświadczenie szkoły lub uczelni)
 • dokumenty potwierdzające fakt kształcenia się na studiach wyższych lub ukończenia kierunku studiów wyższych oraz studiów podyplomowych,
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracownika, przez osobę prowadzącą działalności gospodarczą na terenie Płocka,
 • zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania pracy i okres zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania osób pełnoletnich w Płocku,
 • zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego potwierdzające prowadzenie, od co najmniej dwóch lat, nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka,
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające opuszczenie pieczy zastępczej,

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

Kryteria i kolejność na liście

Dobór osób do mieszkań odbywa się w sposób całkowicie transparentny. O kolejności na liście decydują obiektywne kryteria, zaś miejsce na liście ma wpływ na kolejność otrzymywania ofert zgodnych z życzeniami wnioskodawcy (powierzchnia lokalu, kondygnacja).

Dobór osób do mieszkań dokonywany jest z wykorzystaniem programu komputerowego – po wprowadzeniu danych lokalu (zgodnie z numeracją w budynku) system wskazuje osobę, która powinna otrzymać ofertę. Udział czynnika ludzkiego w całym procesie został ograniczony do niezbędnego minimum, czyli oceny prawidłowości składanych dokumentów.