Jakość powietrza

Mieszkańcy Płocka mogą sprawdzić jakość powietrza w mieście. Czujniki pyłu zawieszonego monitorują także poziom smogu

 

Sprawdź on-line jakość powietrza w Płocku

Mobilna stacja pomiarowa działa w obrębie wygrodzonego terenu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, na działce gminnej. Urządzenia pomiarowe posiadają certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, co oznacza, że pomiary wykonywane są zgodnie z metodykami referencyjnymi oraz wymaganiami dotyczącymi jakości pomiarów i ich metod zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

 

Dzięki miejskiej stacji pomiarowej płocczanie, niezależnie od WIOŚ, uzyskają dostęp do danych pokazujących aktualną jakość powietrza. Stacja prowadzi stałe pomiary węglowodorów (BTEX – benzen, toluen, etylobenzen i ksylen), siarkowodoru (H2S), ditlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), monotlenku węgla (CO), ozonu (O3), pyłów (PM 10 i PM 2,5) a wyniki on-line są dostępne na stronie Urzędu Miasta. Oprócz pomiarów zanieczyszczeń wykonywane są równolegle pomiary podstawowych parametrów meteorologicznych niezbędnych do interpretacji wyników ze stacji. Dane o jakości powietrza są przekazywane w formie indeksu jakości powietrza, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych i norm odniesienia dla jednej godziny.

Jako uzupełnienie dla pomiarów stacji Miasto Płock uruchomiło czujniki do pomiaru pyłu PM10 i PM2,5. Czujniki są umieszczone na terenie osiedli, gdzie występuje zabudowa jednorodzinna na Radziwiu, na osiedlu Wyszogrodzka, na Starym Mieście, w Trzepowie, w Borowiczkach. Wyniki pomiarów także są dostępne on-line na stronie internetowej UMP.
jakość powietrza w Płocku można sprawdzić także na stronie internetowej GIOŚ.

Informacje na temat jakości powietrza – raporty
  • aktualnie nie ma dostępnych raportów

Zakres działań i sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 zgodnie z https://mazovia.pl/resource/5057/11888/zalacznik-nr-7.pdf


Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Do pobrania – Raport wojewódzki za rok 2020