Płocka Rada Seniora

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu przedmiotowa rada jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach osób starszych, tj. osób powyżej 60 roku życia.

Płocka Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji płockiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Płocka, w szczególności poprzez:

  • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym,
  • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji,
  • zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli,
  • współpracę z Urzędem Miasta Płocka przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Radę Miasta Płocka,
  • zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie Seniorów przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Radę Miasta Płocka,
  • formułowanie propozycji dotyczących krótkoterminowych i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do ujęcia w miejskich planach i programach dotyczących seniorów,
  • określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów,
  • upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym,
  • upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 2557/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2021 ws. powołania członków Płockiej Rady Seniorów.