Płocka Rada Seniorów

Płocka Rada Seniorów jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach osób starszych, tj. osób powyżej 60 roku życia. Podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania ich aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej miasta.

Swoje zadania wykonuje w szczególności poprzez:

 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym,
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji,
 • zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli,
 • współpracę z Urzędem Miasta Płocka przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Radę Miasta Płocka,
 • zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie Seniorów przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Radę Miasta Płocka,
 • formułowanie propozycji dotyczących krótkoterminowych i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do ujęcia w miejskich planach i programach dotyczących seniorów,
 • określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów,
 • upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym,
 • upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

Skład Płockiej Rady Seniorów w trzeciej kadencji:
 • Andrzej Markowski – Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – przewodniczący rady,
 • Urszula Lewandowska – Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku im. Janiny Czaplickiej,
 • Krystyna Iller – Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Płocku,
 • Ewa Pietrzak – Instytut Działań Obywatelskich,
 • Agnieszka Magierska – Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja,
 • Michał Jaros – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” – wiceprzewodniczący rady,
 • Bp Marek M. Karol Babi – Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP,
 • Joanna Alberska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku,
 • Katarzyna Królikowska – działaczka społeczna, przedstawicielka seniorów,
 • Renata Grabarczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.

Pliki do pobrania: