Program współpracy

Uchwała Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka” została przygotowana w oparciu o zapisy art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.).

Program współpracy określa: cele strategiczne i cele szczegółowe współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy i priorytetowe zadania publiczne. Podmiotami realizującymi program są w szczególności: komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka, miejskie jednostki organizacyjne, Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Komisje Dialogu Obywatelskiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z treścią art. 5a ust. 3 ww. ustawy do dnia 31 maja każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka publikowane jest sprawozdanie z realizacji programu współpracy.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 217/XIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2020 rok”

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2019 rok