Program współpracy

Uchwała Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została przygotowana w oparciu o zapisy art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy określa: cele strategiczne i cele szczegółowe współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy i priorytetowe zadania publiczne. Podmiotami realizującymi program są w szczególności: komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka, miejskie jednostki organizacyjne, Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Komisje Dialogu Obywatelskiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z treścią art. 5a ust. 3 ww. ustawy do dnia 31 maja każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka publikowane jest sprawozdanie z realizacji programu współpracy.

 

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA NR 981/LVII/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy – Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy – Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2022 rok

Uchwała Nr 786/XLVI/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy – Miasto Płoc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2021 rok

Uchwała nr 628/XXXVI/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2020 rok

Uchwała nr 411/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2019 rok