Małe granty

Szczegółowe przepisy dotyczące składania ofert w trybie pozakonkursowym, opartym na zapisach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarte są w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.

Informacje dla organizacji pozarządowych – oferentów, którzy chcą złożyć uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w ramach tzw. małych grantów znajdują się na następujących stronach internetowych:
https://nowybip.plock.eu/
http://pozarzadowe.plock.eu/
https://plock.engo.org.pl/


Lista uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego złożonych do Prezydenta Miasta Płocka w roku 2024:
Lista uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego złożonych do Prezydenta Miasta Płocka w roku 2023:

 

 


Archiwum: