Założenia do kodeksu krajobrazowego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2971/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 lutego 2017 roku, zmienionym Zarządzenie Nr 3113/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 marca 2017 roku w terminie od 1 marca do 15 kwietnia 2017 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentu pn. „Kodeks krajobrazowy dla Miasta Płocka”.

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było:

  • zapewnienie udziału lokalnej społeczności przy określeniu założeń tzw. Kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka,
  • maksymalizacja efektywności i trafności projektowanych rozwiązań,
  • podjęcie działań na rzecz kształtowania ładu przestrzennego oraz ograniczenia chaosu reklamowego.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był:

  • w zakresie przebiegu konsultacji – Zespół Komunikacji Społecznej w Oddziale Informacji Miejskiej, Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Płocka;
  • w zakresie przedmiotu konsultacji – Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Konsultacje społeczne prowadzone były w formie:

  • spotkania konsultacyjnego, które odbyło się dnia 29.03.2017 r.
  • poprzez udostępnienie założeń tzw. Kodeksu krajobrazowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” i stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce „Rewitalizacja i Estetyzacja” oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka na stanowisku nr 4.

Uwagi do przedstawionych założeń można było składać:

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
  • za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4;
  • bezpośrednio pracownikom Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pokój C-307 i C-314.

Zapraszamy do zapoznania się z:

  • Zarządzenie Nr 2971/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń tzw. Kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka;
  • Zarządzenie Nr 3113/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2971/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń tzw. Kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka;
  • prezentacja pt. Kodeks Krajobrazowy. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – mgr inż. arch. Marek Dzięglewski (rys. nr 1rys. nr 2rys. nr 3rys. nr 4).