Zasady szczegółowe – Obszar 2

1) Ustala się maksymalną wysokość ogrodzenia:

  1. do 1,8 m, z zastrzeżeniem lit. b – h;
  2. dla obiektów nauki, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej do 2,2;
  3. dla ogródków jordanowskich, zieleńców, parków do 1,6 m;
  4. dla ogródków przyblokowych do 0,9 m;
  5. dla przyblokowych placów zabaw dla dzieci do 1,2 m;
  6. dla ogródków, do których prawo własności lub użytkowania mają właściciele lokali mieszczących się na parterze budynków wielorodzinnych, do 1,8 m;
  7. dla cmentarzy do 2,2 lub do 1,8 m przy ogrodzeniu pełnym;
  8. dla obiektów biurowych, wystawienniczo – handlowych, bazarów i targowisk do 2,2 m.

2) Od strony przestrzeni dostępnych publicznie nakazuje się zastosowanie ogrodzeń:

  1. wykonanych z zastosowaniem materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia i zniszczenia powstałe na skutek działania czynników mechanicznych i atmosferycznych;
  2. o konstrukcji odpornej na uszkodzenia i zniszczenia powstałe na skutek działania czynników mechanicznych i atmosferycznych.

3) Dla obiektów sportowych nie ustala się maksymalnej wysokości ogrodzenia.