Zasady udzielania dotacji

Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji są przyznawane w Płocku od 2018 roku. Obecnie zasady udzielania dotacji określa Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR 390/XXII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kto możne ubiegać się o dotacje?

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości położonej na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Kiedy można wystąpić o dotacje?

Wnioski składa się w terminie od 1 do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja i wykonany remont. Dotacja możne być udzielona na sfinansowanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich, restauratorskich, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku następującym po roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji. Prace remontowe muszą być wykonane w roku przyznania dotacji.

Ile można uzyskać?

Dotacja możne być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót. Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Płocka.

Na co można przeznaczyć dotacje?

Na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym:

  • na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie,
  • na wykonanie prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Przykładowy zakres prac:

  • remont elewacji;
  • wymiana lub remont okien, drzwi zewnętrznych;
  • wymiana lub remont więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  • stabilizacja konstrukcyjna części składowych nieruchomości lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tej nieruchomości;
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  • zakup i montaż instalacji odgromowej, przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej;
  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy nieruchomości.

Czy dotacja może zostać przyznana w kwocie niższej niż wnioskowano?

Tak. Dotacja jest przyznawana uchwałą Rady Miasta Płocka, w której określona zostanie wysokość przyznanej dotacji oraz jej zakres. Kwota przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowano, podobnie jak i jej zakres, który może być mniejszy niż wnioskowano.

W jaki sposób dotacja jest rozliczana?

Aby rozliczyć dotację Beneficjent składa sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr 390/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. Do sprawozdania Beneficjent będzie zobowiązany załączyć m.in. umowę z wykonawcą, protokół wykonania prac i robót budowlanych, faktury za wykonane prace wraz z potwierdzeniem ich zapłaty.

Kiedy otrzymuje się dotację?

Dotacja udzielana jest na podstawie podpisanej z Beneficjentem umowy dotacji. Wypłata dotacji następuje w terminie do 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania złożonego przez Beneficjenta.

Jakie są konsekwencje niewykonania prac w terminie?

W przypadku niewykonania wszystkich prac Beneficjent otrzymuje dotację w pomniejszonej wysokości, zgodnie z postanowieniami umowy dotacji.

Jak wygląda druk wniosku o udzielenie dotacji?

Druk wniosku dostępny jest w: wersji pdf / wersji edytowalnej

W jaki sposób należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji?

Procedura składania wniosku dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka https://nowybip.plock.eu/sprawa/JnPHlV9z