BUS dla osób niepełnosprawnych

BUS DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – ZAMÓWIENIE USŁUGI W BIURZE RZECZNIKA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI LUB POD NR TEL. 24 367 16 01 

  1. Uprawnionymi do przewozu są osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, zameldowane na stałe lub tymczasowo na terenie miasta Płocka.
  2. Pierwszeństwo korzystania z przewozu mają osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach inwalidzkich.
  3. Przewóz wykonywany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach poza ww. godzinami.
  4. Zgłoszenia przewozu na terenie miasta można dokonać pisemnie, osobiście w Urzędzie Miasta Płocka – Biurze Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Pl. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej)
pok. C13 i C15 (za Biurem Obsługi Klienta)
Tel. 24 367 16 01, 24 367 15 82

w godzinach pracy Urzędu lub na adres e-mail: brn@plock.eu.

  • Zgłoszenia przewozu poza granicami miasta Płocka dokonuje się na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem składany do Urzędu Miasta Płocka – Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
  • W  zgłoszeniu przewozu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów; uprawnienie osoby niepełnosprawnej do korzystania z przewozu; miejsce i termin podstawienia pojazdu; miejsce docelowe lub trasę przejazdu; przybliżony czas realizacji przewozu; w przypadku planowanego postoju – przewidywany czas wykorzystania pojazdu.
  •  Zgłoszenie przewozu powinno nastąpić:

– co najmniej 2 dni robocze przed planowanym przewozem na terenie miasta Płocka;

– co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem na terenie kraju.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie.

Wysokość opłat za przewóz osób z niepełnosprawnością

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość
1 Opłata za przejazd osoby z niepełnosprawnością w granicach administracyjnych miasta Płocka – liczona w jedną stronę. 8,00 zł

(w tym VAT)

2 Opłata za przejazd osoby z niepełnosprawnością poza granicami administracyjnymi miasta Płocka – liczona z miejsca wyjazdu do miejsca powrotu. 0,95 zł/km

(w tym VAT)

3 Opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju. 12,00 zł

(w tym VAT)

4 Przejazd opiekuna osoby z niepełnosprawnością 1,00 zł

(w tym VAT)

5 Przejazd opiekuna i osoby z niepełnosprawnością do lokalu wyborczego w dniach wyborów lub referendów. 1,00 zł

(w tym VAT)

6 Przejazd opiekuna i osoby z niepełnosprawnością w związku ze spotkaniem integracyjnym dla osób z niepełnosprawnością organizowanym przez Urząd Miasta Płocka lub podległe mu gminne jednostki organizacyjne. 1,00 zł

(w tym VAT)

 

Zarządzenie Nr 4588/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 października 2023 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami”