Analiza 2006 – 2010

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA PŁOCKA, OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH, WIELOLETNIE PROGRAMY SPORZĄDZANIA PLANÓW MIEJSCOWYCH W NAWIĄZANIU DO USTALEŃ STUDIUM

 

W celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz w wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka sporządził dokument pod nazwą „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych, wieloletnie programy sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium”.

 

Zarządzenie Nr 5056/2010 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 września 2010 roku w sprawie: przyjęcia dokumentu pod nazwą „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych, wieloletnie programy sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium”
Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia

 

Uchwała Nr 826/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść uchwały