Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego w Płocku

Inwestycja pn. „Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego w Płocku”  jest współfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock

Całkowita wartość inwestycji: 518 800,00 PLN

Wartość dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.: 500 000,00 PLN

Planowana data zakończenia inwestycji: 31.10.2024 r.

Promesa dofinansowania inwestycji z dnia 30.01.2024 r.

Zadanie jest również dofinansowane ze środków Gminy-Miasto Płock na podstawie Uchwały Nr 1028/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Zakres rzeczowy renowacji i konserwacji ołtarza głównego w kościele  pw. św. Aleksego przy ul. Krzywej 15 w Płocku, osiedle Trzepowo, obejmuje wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku. Ołtarz główny jest wpisany do rejestru zabytków nr 137 B z 26.03.1992 r. jako wyposażenie kościoła. Tytuł prawny do władania zabytkiem posiada Parafia Rzymskokatolicka św. Aleksego w Płocku.  Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego wraz z jego nierozłącznymi elementami, w tym:bocznymi figurami przedstawiającymi św. Piotra i św. Pawła, obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i tabernakulum, a także rzeźbą krucyfiksu i obrazem św. Antoniego, które zostaną zamontowane w ołtarzu głównym zgodnie z pierwotną lokalizacją. Zaplanowane działania mają na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej, zahamowanie procesów destrukcji oraz wyeksponowanie walorów ołtarza. Wybór wniosku do udzielenia dotacji nastąpił w wyniku otwartego naboru, który pozwolił na złożenie zgłoszenia wszystkim potencjalnym podmiotom (zgodnie z Zarządzeniem nr 4053/2023 Prezydenta M. Płocka z dnia 6.02.2023 r.).


Renowacja bazyliki katedralnej w Płocku

Inwestycja pn. „Renowacja bazyliki katedralnej w Płocku” jest współfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock

Całkowita wartość inwestycji: 3 554 327,31 PLN

Wartość dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 3 483 240,76 PLN

Planowana data zakończenia inwestycji: 31.10.2024 r.

Promesa dofinansowania inwestycji z dnia 08.02.2024 r.

Zadanie jest również dofinansowane ze środków Gminy-Miasto Płock na podstawie Uchwały Nr 1028/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Zakres rzeczowy renowacji bazyliki katedralnej przy ul. Tumskiej 1 w Płocku obejmuje prace konserwatorskie elewacji budynku w części transeptu i prezbiterium oraz części polichromii wewnątrz katedry. Katedra wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza w promieniu 150 m jest wpisana do rejestru zabytków pod nr 38/138 z dn. 09.06.1958 r. i wchodzi w skład historycznego Wzgórza Tumskiego w Płocku wpisanego na listę Pomników Historii, poz. 1003, z dn. 14.05.2018 r. Tytuł prawny do władania zabytkiem posiada podmiot kościelny – Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. św. Zygmunta. Planowane prace dot. elewacji w części transeptu i prezbiterium: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, wymiana części fug, miejscowe wykonanie zabiegów wzmacniania i dezynfekcji, część elementów z piaskowca będzie hydrofobiozowana. Planowane prace konserwatorsko – restauratorskie dotyczą polichromii w prezbiterium.

Realizacja zadania umożliwi właściwe zabezpieczenie i zachowanie obiektu sakralnego o wielkiej wartości i znaczeniu dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego oraz wyeksponowanie walorów jednego z najcenniejszych zabytków Mazowsza. Wybór wniosku do udzielenia dotacji nastąpił w wyniku otwartego naboru, który pozwolił na złożenie zgłoszenia wszystkim potencjalnym podmiotom (zgodnie z Zarządzeniem nr 4053/2023 Prezydenta M. Płocka z dnia 6.02.2023 r.).