Rezerwacja wizyty

Aquapark top inwestycją komunalną? Głosuj!

Szanowni Państwo,

zachęcamy do głosowania na inwestycję pn.”Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku”, która została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2024. Każdy może oddać głos za lub przeciw każdej z inwestycji. Głosowanie skończy się 26 kwietnia o godz. 9:00.

Link do głosowania (aquapark): https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2024,130/centrum-sportowo-rekreacyjne-w-plocku,4584/

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA OGŁASZA PRZETARG

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Płock, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 197/1, 200/2, 198/7, 202/12 położonych w Płocku w Obrębie 2 „Trzepowo”, objętych księgami wieczystymi PLlP/00031580/0, PLlP/00021814/7 prowadzone przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 15 maja 2024 roku (środa) o godzinie 10.45 w Urzędzie Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1, pokój 206, II piętro.
Cena wywoławcza wynosi 6 870 000,00 zł.

____________________________________________________________________________________

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA OGŁASZA PRZETARG

ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 199/3, położonej w Płocku w Obrębie 2 „Trzepowo”, objętej księgą wieczystą PLlP/00016723/4 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 15 maja 2024 roku (środa) o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1, pokój 206, II piętro.

Cena wywoławcza wynosi 4 260 000,00 zł.

Więcej informacji o przetargu
Mapa poglądowa

____________________________________________________________________________________

GMINA-MIASTO PŁOCK OTRZYMAŁA CERTYFIKAT Invest in Płock

potwierdzający zgodność witryny internetowej Invest in Płock z wzorcem strony przyjaznej dla inwestora opracowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

____________________________________________________________________________________

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA OGŁASZA PRZETARG

ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Płock, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 86/1, 86/2, 86/4, 99/1 o łącznej powierzchni 3,7914ha, położonych w Płocku w obrębie nr 3 „Maszewo”, objętych księgami wieczystymi PL1P/00072317/5 i PL1P/00003158/8 prowadzonymi przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 5.000.000,00 zł netto (słownie: pięć milionów złotych).

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1, pokój 206, II piętro.

Ogłoszenie o przetargu
Mapa poglądowa

____________________________________________________________________________________

Rada Miasta Płocka uchwaliła strategię rozwoju ponadlokalnego

W dniu 25.04.2024 r. przyjęty został dokument obejmujący strategię wspólnego rozwoju Płocka, trzech powiatów i 24 gmin w regionie.

Łączna wartość zaproponowanych ponad 300 wspólnych inwestycji przekracza 4,6 miliarda zł.

Wspólnie opracowany plan ułatwi pozyskanie grupie samorządów dotacji na rzecz budowy infrastruktury drogowej, działań w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej, sfery kultury, edukacji, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, a także zapewnienia łatwiejszego dostępu do usług zdrowotnych.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”

____________________________________________________________________________________

INWESTYCJE MIEJSKIE ZAPLANOWANE NA 2024 R.- RADA MIASTA UCHWALIŁA BUDŻET.

Prezydent zwracał uwagę na to, że miarą rozwoju miasta są jego inwestycje. Najwięcej pod tym kątem chcemy wydać na zakończenie budowy aquaparku i pierwsze rozliczenia z wykonawcą. Jest to kwota ponad 40 mln zł. Prawie 11 mln zł pochłonie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Wiele wydarzy się także na naszych ulicach. W 2024 roku rozpocznie się modernizacja ul. Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do ul. NSZ, która pochłonie 8,5 mln zł i jest to dopiero początek inwestycji – kończona będzie w 2025 a wydatki wyniosą 8,5 mln.

Prawie 8,2 mln zł przeznaczone zostanie na projekt i początek budowy kolejnego odcinka ul. Browarnej w Ciechomicach. Kontynuowana będzie modernizacja ul. Chopina w rejonie dworca autobusowego. W przyszłorocznym budżecie jest na to przedsięwzięcie 7,6 mln zł. Inwestycje drogowe uzupełnia lista modernizacji dróg o lokalnym znaczeniu – ul. Ośnicką na osiedlu Wyszogrodzka, a także ul. Gronową na Międzytorzu. Kontynuowana będzie przebudowa ulic na fragmencie ul. Kopernika oraz na ulicach Stodółkiewicza i Kolberga. Planowana jest również budowa ulicy Marynarskiej i Kotwicznej na Radziwiu.

Nadal modernizowana będzie bazę oświatową. Wśród inwestycji znajduje się m.in.: modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 oraz przy MP nr 13, przy Szkole Podstawowej nr 5, a także przy SP nr 1, wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie SP nr 3 (inwestycja z BOP), modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 12 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 i w Zespole Szkół nr 1, modernizacja sali gimnastycznej i wymiana poszycia dachu oraz izolacja fundamentów w Szkole Podstawowej nr 6.

W budżecie na 2024 rok zapisane są także środki na adaptację budynku przy ul. Warszawskiej na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który dziś mieści się obok żłobka przy ul. Kleeberga. Po jego przeprowadzce na Warszawską – pomieszczenia, które obecnie zajmuje wykorzystane zostaną do powiększenia żłobka. Chcemy też zacząć adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 na placówkę dla najmłodszych.

Sukces inwestycji zależy od przemyślanego jej zaprojektowania. W naszym planie finansowym jest wiele takich przedsięwzięć, polegających na przygotowaniu dokumentacji. Kończymy projektowanie Parku na Górkach oraz terenu cmentarza żydowskiego przy ul. Mickiewicza, który zamienimy na park (w porozumieniu z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego). Planujemy też zaprojektować niecodzienną inwestycję, która funkcjonuje już w kilku miastach: to grzebowisko dla zwierząt.

Zaplanowaliśmy środki na projekt modernizacji małej sali gimnastycznej przy SP nr 16, a także na dokumentację przebudowy ul. Medycznej na Winiarach oraz Piekarskiej na starówce. Nadal projektować będziemy drugi pas ul. Wyszogrodzkiej od Zielonego Jaru do granicy miasta. W budżecie zapisaliśmy też środki na dokończenie dokumentacji innego odcinka tej ulicy między al. Kilińskiego, a skrzyżowaniem z ul. Spółdzielczą. Chcemy też zaprojektować modernizację od podstaw całej ulicy Zglenickiego i w przyszłości zrobić nową nawierzchnię, nowe i nowoczesne oświetlenie oraz ciąg pieszo-rowerowy. Przygotujemy się do tej inwestycji, choć z jej realizacją poczekamy aż zakończy się budowa instalacji Olefin i zakończą się jednocześnie transporty ponadgabarytowe.

Więcej informacji dot. budżetu Miasta na 2024 r.

____________________________________________________________________________________

AUTOBUSY WODOROWE W PŁOCKU

– Robimy kolejny krok w kierunku „Wodorowego Płocka” i zaczynamy testy pierwszego autobusu napędzanego wodorem. Jest to inwestycja w czyste powietrze i zdrowie mieszkańców – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski w czasie piątkowej konferencji i prezentacji wypożyczonego na testy wodorowego solarisa.

Testy autobusu napędzanego wodorem, które zaczynamy, potrwają dwa miesiące aż do 14 lutego.

Dziś planujemy kupno pojazdów z napędem wodorowym pod warunkiem otrzymania zewnętrznego dofinansowania na poziomie 80 proc.

Staramy się o nie. W kwietniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zakupu 18 autobusów wodorowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opiewa on na kwotę ponad 60 mln zł (sto procent kosztów kwalifikowanych). Całość ma kosztować prawie 74,8 miliona zł, więc blisko 14 milionów złotych będzie pochodzić z budżetu Płocka. Wniosek jest na etapie rozpatrywania, na razie pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Być może w międzyczasie zrodzi się także możliwość sięgnięcia po środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Więcej informacji dot. autobusów wodorowych w Płocku

____________________________________________________________________________________

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C, podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Płock, położonych w Płocku w Obrębie 3 „Maszewo”, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 86/1, 86/2, 86/4, 99/1 o łącznej powierzchni 3,7914 ha, objętych Księgami wieczystymi PL1P/00072317/5 i PL1P/00003158/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi łącznie.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku przyjętym Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 767/XLVI/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 PU i 2 PU – tereny zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej oraz zabudowy usługowej. Zakazuje się lokalizowania zabudowy usługowej podlegającej ochronie akustycznej zgodnie z przepisami odrębnymi. Fragment działki o numerze ewidencyjnym działki 86/1 znajduje się w granicach stref kontrolowanych gazociągów.

____________________________________________________________________________________

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, Budynek C podano do publicznej wiadomości wykazy niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, stanowiących własność Gminy Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Okólnej, w Obrębie 2 „Trzepowo”, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:

1) dz. nr 199/3 o pow. 3.0661 ha, KW PL1P/00016723/4,
2) dz. nr 197/1, 200/2, 198/7, 202/12 o łącznej pow. 5.4083 ha, KW PL1P/00031580/0 i PL1P/00021814/7

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 836/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2014 roku, poz. 6754) nieruchomości wymienione w pkt 1 i 2 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 5PU/E – tereny produkcyjno-usługowe i energetyki, dla którego jako przeznaczenie plan ustala:
– zabudowę produkcyjną, magazynową lub składową;
– usługi, z wyłączeniem usług oświaty i opieki nad dziećmi;
– elektrownie wraz z niezbędną infrastrukturą;
– linie elektroenergetyczne wysokiego i najwyższego napięcia;
– gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z wiązkami sieci zasilającej i informatycznej oraz stacją gazową;
– urządzenia wytwarzające energię z konwencjonalnych źródeł energii.

Na terenie 5PU/E dopuszcza się lokalizację zabudowy, urządzeń, budowli oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby usług związanych ze sportami motorowymi.
31 marca 2022 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 695/XL/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Trzepowo” w Płocku.

____________________________________________________________________________________

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Płock położonych w Płocku w Obrębie 3 „Maszewo” oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 86/1, 86/2, 86/4, 99/1 o łącznej powierzchni 3,7914 ha objętych Księgami wieczystymi PL1P/00072317/5 i PL1P/00003158/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi łącznie.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku przyjętym Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 767/XLVI/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 PU i 2 PU – tereny zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej oraz zabudowy usługowej. Zakazuje się lokalizowania zabudowy usługowej podlegającej ochronie akustycznej zgodnie z przepisami odrębnymi. Fragment działki o numerze ewidencyjnym działki 86/1 znajduje się w granicach stref kontrolowanych gazociągów.

Poprzednia aktualność
«