Studium uwarunkowań

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem pozwalającym władzom miasta na kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej oraz określającym lokalne zasady zagospodarowania. Studium, składające się z części tekstowej i graficznej, sporządza prezydent miasta, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Płocka jest dokumentem planistycznym sporządzonym dla obszaru całej gminy miejskiej, wykonanym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Obecnie obowiązujące studium przyjęte zostało Uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego – tekst

Studium - mapa K2 Studium - mapa K3

Studium określa politykę przestrzenną gminy, a jego zakres jest zgodny z art. 10 ust. 1 i 2 powołanej ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Prace nad studium prowadzono na podstawie Uchwały z dnia Nr 111/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – tekst
Studium - mapa U1 Studium - mapa U2 Studium - mapa U3
Dodatkowe materiały związane ze Studium

Synteza
Tabela uwag do Studium
Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego

Instytucja nadzoru wojewody służy zapewnieniu zgodności działań organów samorządowych z obowiązującym prawem. Nadzór pozwala określić, jaka jest samodzielność samorządu terytorialnego, poprzez wskazanie, kiedy organy uprawnione do sprawowania nadzoru mogą wkraczać w jego działalność. W obecnym stanie prawnym podstawową przesłanką uzasadniającą ograniczenie samodzielności jednostek samorządowych, poprzez zastosowanie środków nadzorczych, jest naruszenie prawa. Organy nadzoru nie zostały wyposażone w prawo ciągłego ingerowania w działalność samorządową. Mogą w nią wkraczać tylko w ściśle określonych przypadkach i podejmować tylko takie czynności, które służą realizacji celu nadzoru.

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
do studium w trybie zarządzenia zastępczego wprowadzone zostały obszary udokumentowanych złóż kopalin.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA / CZĘŚĆ TEKSTOWA

Zarządzenie zastępcze - załącznik